19 GDH im. Batalionu Zośka i 55 GDH im. Batalionu Parasol oraz Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Legionów 11
  Stopnie harcerskie
 

REGULAMIN 
STOPNI HARCERSKICH SZCZEPU


1. Przed przystąpieniem do próby harcerka / harcerz zapoznaje się z regulaminem stopnia harcerskiego , który chce zdobywać.

2. Po zapoznaniu się z regulaminem stopnia , harcerka / harcerz zakłada 
kartę próby / kartka formatu A 4 / według poniższego wzoru. 

3. Dane umiejętności na karcie próby mogą być potwierdzane przez harcerkę / harcerza  starszego o dwa stopnie. 

4. Po wypełnieniu karty próby harcerka / harcerz występuje do drużynowej /  drużynowego o przyznanie stopnia. 

5. Po zatwierdzeniu przez drużynową / drużynowego stopień zostaje przyznany rozkazem drużynowej / drużynowego. 

 
WZÓR KARTY PRÓBY NA STOPIEŃ

 
Imię i nazwisko……………………..... poprzedni stopień harcerski………...…... 
data przyznania…………….............nazwa zastępu…………………….............
data dopuszczenia do próby ........................ na stopień……..…….........…...
 
 
Lp.
 
Wymagania na stopień
 
Potwierdzenie podpis

 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data zakończenia próby na stopień: ………………………
 


REGULAMIN PRÓBY NA STOPIEŃ
Ochotniczka - Młodzik


1. Zna flagę i banderę Rzeczypospolitej Polskiej oraz umie zachować się podczas
wykonywania Hymnu Harcerskiego i Narodowego.

2. Umie Hymn Harcerski i Narodowy.

3. Zna regulamin mundurowy , nosi go czysty i kompletny / przybornik /.

4. Zna stopnie harcerskie i instruktorskie oraz podstawowe funkcje harcerskie pełnione w zastępie , drużynie , Szczepie.

5. Posiada podstawowe wiadomości o bohaterze drużyny.

6. Uczestniczył w jednym biwaku lub rajdzie drużyny , wie jaki ekwipunek należy na niego zabrać oraz przygotował na nim prosty posiłek.

7. Uczestniczył w dwóch Imprezach na Orientację.

8. Poda adresy i numery telefonów Pogotowia Ratunkowego , Straży Pożarnej , Policji oraz wie jak je wzywać.

9. Zna stopnie , nazwiska i numery telefonów swoich przełożonych oraz zna godło drużyny i zastępu.

10. Opłaca w terminie składki harcerskie.

11. Zdobył cztery dowolnie wybrane sprawności harcerskie.

12. Zdobył dowolną odznakę PTTK.

13. Brał udział w akcji zarobkowej drużyny lub przyczynił się do wzbogacenia lub zaoszczędzenia finansów drużyny.

14. Zna trzy szyfry.

15. Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze / samodzielnie i w grupie /.

16. Rozpozna po sylwetce lub liściach 10 gatunków roślin lub drzew. 


REGULAMIN PRÓBY NA STOPIEŃ
Tropicielka – Wywiadowca1. Zna musztrę harcerza pojedynczego oraz poda kilka przykładów.

2. Zna podstawowe zagadnienia z historii harcerstwa do 1939 roku.

3. Potrafi posługiwać się busolą oraz brał udział w kolejnych dwóch Imprezach na
Orientację.

4. Zna skład apteczki medycznej oraz wie do czego służą poszczególne leki i środki opatrunkowe.

5. Pełnił służbę samarytańską np. na wyprawie , biwaku , rajdzie lub obozie itp.

6. Ułożył , zabezpieczył i rozpalił ognisko oraz zamaskował je.

7. Wie co to jest Park Narodowy , Rezerwat Przyrody i Park Krajobrazowy.

8. Brał udział w akcji zarobkowej drużyny lub przyczynił się do wzbogacenia lub
zaoszczędzenia finansów drużyny.

9. Zdobył odznakę turystyki kwalifikowanej / OTP , GOT lub OINO /.

10. Terminowo opłaca składki harcerskie.

11. Brał udział w kolejnym biwaku lub rajdzie drużyny.

12. Zna dobrze swoją dzielnicę i miasto. Potrafi wskazać drogę do wskazanych obiektów.

13. Zdobył kolejne dowolnie wybrane cztery sprawności harcerskie.

14. Umie wyznaczyć strony świata za pomocą słońca , przedmiotów terenowych i busoli.

15. Umie czytać i posługiwać się planem miasta.

16. Uczestniczył przynajmniej w jednej grze terenowej oraz zna podstawowe zasady podchodzenia i maskowania w terenie.

17. Zdobył dowolną odznakę turystyczno – krajoznawczą PTTK. 


REGULAMIN PRÓBY NA STOPIEŃ
Pionierka – Odkrywca1. Umie czytać i posługiwać się mapą turystyczną i wojskową.

2. Zna znaki patrolowe.

3. Zdobył kolejną odznakę turystyki kwalifikowanej / OTP , GOT lub OINO /.

4. Zna musztrę zastępu i umie ją prowadzić.

5. Zna i rozumie Prawo Harcerskie.

6. Potrafi udzielić pierwszej pomocy medycznej w przypadku: krwotoku , stłuczenia , oparzenia , odmrożenia , złamania kończyny itp.

7. Zdobył kolejne cztery sprawności harcerskie.

8. Zaplanuje i przedstawi propozycję 5-ciodniowej wycieczki turystyczno- krajobrazowej po wybranym przez siebie regionie turystycznym kraju.

9. Zna wybrane zagadnienia z historii skautingu.

10. Terminowo opłaca składki harcerskie.

11. Brał udział w kolejnym biwaku lub rajdzie drużyny.

12. Potrafi rozbić namiot turystyczny.

13. Zna oznaczenia szlaków turystycznych PTTK oraz poda przebieg trasy kilku z nich.

14. Poda dokładną nazwę oraz adres Hufca i Chorągwi.

15. Zdobył dowolną odznakę turystyczno – krajoznawczą PTTK.

16. Dba o sprzęt turystyczno – pionierski drużyny oraz brał udział w jego konserwacji.

17. Wymieni kilka Parków Narodowych znajdujących się w Polsce , wskaże na mapie ich położenie oraz wymieni występujące w nich rośliny i zwierzęta. Wymieni ciekawe miejsca turystyczno – krajoznawcze w tych parkach. 


REGULAMIN PRÓBY NA STOPIEŃ
Samarytanka – Ćwik1. Zdobył kolejny stopień odznaki turystyki kwalifikowanej / OTP , GOT lub OINO /. 

2. Zna historię swojego miasta.

3. Zna wybrane zagadnienie z historii „Szarych Szeregów”.

4. Brał udział w co najmniej w jednym obozie harcerskim i kilku biwakach lub rajdach drużyny.

5. Zorganizował i przeprowadził Imprezę na Orientację dla drużyny.

6. Sporządził roczny plan pracy zastępu.

7. Zna strukturę ZHP.

8. Zdobył kolejne cztery sprawności harcerskie.

9. Zna musztrę drużyny i umie ją prowadzić.

10. Terminowo opłaca składki harcerskie.

11. Był odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki harcerskiej wynikającej z planu pracy drużyny.

12. Pełnił w drużynie jedną z funkcji.

13. Zna oznaczenia i nazwy funkcji w ZHP.

14. Zdobył dowolną odznakę turystyczno – krajoznawczą PTTK.

15. Potrafi ocenić podstawowe czynności życiowe / tętno i oddech /. Potrafi postąpić w przypadku utraty przytomności , ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz umie zastosować różnego rodzaju sposoby przenoszenia poszkodowanych. 


REGULAMIN PRÓBY NA STOPIEŃ
Harcerka Orla – Harcerz Orli1. Potrafi zorganizować i przeprowadzić biwak dla drużyny.

2. Zdobył sprawność: Topografa , Włóczęgi Górskiego oraz dwie dowolnie wybrane.

3. Zdobył kolejny stopień lub odznakę turystyki kwalifikowanej / OTP , GOT lub OINO /.

4. Przygotował i przeprowadził ognisko lub kominek dla drużyny.

5. Zna folklor regionu oraz posiada podstawowe wiadomości o polskości Pomorza.

6. Zna wybrane zagadnienia z historii ZHP po 1945 roku.

7. Zna Regulamin Schronisk PTSM / obóz wędrowny / lub pokieruje urządzaniem obozu , budową koniecznych urządzeń obozowych / obóz stały /.

8. Wymyślił i zaproponował drużynie ciekawe zadanie , planował i kierował jego wykonaniem.

9. Wykona zadanie wyznaczone przez drużynę.

10. Terminowo opłaca składki harcerskie.

11. Brał udział co najmniej w dwóch obozach harcerskich.

12. Zdobył dowolną odznakę turystyczno – krajoznawczą PTTK. 


REGULAMIN PRÓBY NA STOPIEŃ
Harcerka / Harcerz Rzeczypospolitej1. Wyspecjalizował się w jednej z wybranych technik harcerskich.

2. Aktywnie pracuje w drużynie lub innym zespole harcerskim działającym w swoim środowisku.

3. Zna wybrane zagadnienia z historii polski.

4. Zna cele ZHP / Statut / , wskaże podręczniki , instrukcje , materiały
do poszczególnych , najważniejszych zagadnień.

5. Potrafi zorganizować dużą imprezę drużyny , np. Rajd w Nieznane ,
Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci , przygotuje program obozu harcerskiego i umie go urealnić do odpowiednich warunków.

6. Posiada: Małą złotą OTP , srebrną GOT lub brązową OINO.

7. Posiada jedno z niżej wymienionych uprawnień: Przewodnik lub Przodownik Turystyki PTTK , Stopień Sternika Jachtowego , Licencja Krótkofalarska , Prawo Jazdy , Uprawnienia Ratownika Medycznego , Uprawnienia Sędziego dyscypliny sportowej itp.

8. Zdobył nową umiejętność praktyczną lub techniczną w czasie realizacji próby np. nauczył się poprawnie obsługiwać program komputerowy / Word , Excel / , oprawiać książki , grać na instrumencie muzycznym – niezależnie od umiejętności zdobytych w szkole.

9. Wykona zadanie wyznaczone przez drużynę.

10. Terminowo opłaca składki harcerskie.

11. Zdobył dowolną odznakę turystyczno – krajoznawczą PTTK.

 
 
 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 134853 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=