Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku-Wrzeszczu, Al. Legionów 11
  Zgoda Rodziców dziecka nienależącego do PTSM
 
 


UWAGA!
ZGODY RODZICÓW PROSIMY WYDRUKOWAĆ NA KARTCE FORMATU A4


ZGODY RODZICÓW DZIECKA NIENALEŻĄCEGO DO
SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNEGO PTSM                                                                                      Gdańsk, dnia ………..………………….

 

           

Ja niżej podpisana(ny)……………………………………………………………………….……….

                                                 ( imię i nazwisko matki, ojca lub prawnego opiekuna )

 

wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna* ……………………………………….…….

                                                                                                                        ( imię i nazwisko dziecka )

 

…………………………………………………………………………………………………….…….

 

w imprezie - zbiórce ....………………………………………………………………………….……

                                                                                            ( nazwa imprezy )

 

organizowanej w dniu…………………………….………… przez Szkolne Koło Krajoznawczo

 

Turystyczne PTSM działające przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku.

 
*niepotrzebne skreślić

 

……………………………..………                          …………………………………………… 
         Telefon kontaktowy:                                    Podpis matki/ojca/prawnego opiekuna

................................................
Seria i numer dowodu osobistego

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zmianami), jako rodzic/prawny opiekun wskazanego powyżej małoletniego, ze skutkiem dla tego małoletniego przyjmuję do wiadomości, że:

·      administratorem danych osobowych wskazanego powyżej małoletniego jest Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, zwany dalej "Stowarzyszeniem";

 

·        dane osobowe wskazanego powyżej małoletniego przetwarzane będą jedynie dla celów działalności statutowej prowadzonej przez Stowarzyszenie i nie będą one udostępnianie innym podmiotom;

·     źródłem danych osobowych dotyczących wskazanego powyżej małoletniego osoba podpisująca niniejsze oświadczenie;

·         istnieje prawo dostępu do podanych powyżej danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania;

·         w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych wskazanego powyżej małoletniego będzie niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jak również wówczas, gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie to nie będzie naruszać praw i wolności osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 4-5 w/w ustawy, to wówczas:

·         istnieje możliwość wniesienia pisemnego oraz umotywowanego zaprzestania przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególna sytuację, osoby, której dane te dotyczą;

·         istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu, gdy administrator danych zamierza przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

………………………….....……..……

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

ZGODA RODZICÓW NA UŻYCIE WIZERUNKU DZIECKA

·         Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i w konsekwencji powyższego, wyrażam zgodę na:

·         fotografowanie mojego dziecka;

·         rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, także tych, w których uczestniczyć będzie moje dziecko;

·         użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.

 

………………………………..…… 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

   

 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 144719 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=