Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku-Wrzeszczu, Al. Legionów 11
  Zgody Rodziców dzieci należących do PTSM
 
 


  UWAGA!
WSZYSTKIE ZGODY, KARTY ZDROWIA I DANE TELEADRESOWE  PROSIMY WYDRUKOWAĆ NA OBU STRONACH JEDNEJ KARTKI FORMATU A4


ZGODA RODZICÓW NA PRZYNALEŻNOŚĆ DZIECKA DO PTSM


Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………....................…

legitymujący(a) się dowodem
osobistym numer…………………..........................…

oświadczam, że wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka

………………………………….....................................................................................

do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i uczestnictwo

w zbiórkach Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego PTSM


przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku - Wrzeszczu, Al. Legionów 11

 

…………………………….....…..……

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

·         Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zmianami), jako rodzic/prawny opiekun wskazanego powyżej małoletniego, ze skutkiem dla tego małoletniego przyjmuję do wiadomości, że:

·      administratorem danych osobowych wskazanego powyżej małoletniego jest Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, zwany dalej "Stowarzyszeniem";

 

·        dane osobowe wskazanego powyżej małoletniego przetwarzane będą jedynie dla celów działalności statutowej prowadzonej przez Stowarzyszenie i nie będą one udostępnianie innym podmiotom;

·     źródłem danych osobowych dotyczących wskazanego powyżej małoletniego osoba podpisująca niniejsze oświadczenie;

·         istnieje prawo dostępu do podanych powyżej danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania;

·         w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych wskazanego powyżej małoletniego będzie niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jak również wówczas, gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie to nie będzie naruszać praw i wolności osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 4-5 w/w ustawy, to wówczas:

·         istnieje możliwość wniesienia pisemnego oraz umotywowanego zaprzestania przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególna sytuację, osoby, której dane te dotyczą;

·         istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu, gdy administrator danych zamierza przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

………………………….....……..……

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

ZGODA RODZICÓW NA UŻYCIE WIZERUNKU DZIECKA

·         Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i w konsekwencji powyższego, wyrażam zgodę na:

·         fotografowanie mojego dziecka;

·         rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, także tych, w których uczestniczyć będzie moje dziecko;

·         użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.

 

………………………………..…… 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna


ZGODA RODZICÓW NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE ZBIÓREK SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNEGO PTSM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

                                                Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na

samodzielny
powrót mojego dziecka …………………………………………………

ze 
zbiórek
Szkolnego Koła PTSM działającego przy Szkole

Podstawowej Nr 49, Al. Legionów 11 w Gdańsku – Wrzeszczu.

  

Gdańsk, dn…………………………..                         …………………………………

                                                                                   Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

 

1. Imię i nazwisko.....................................................................................................

2. Data urodzenia......................................................................................................

3. Informacje na temat chorób przewlekłych.................................................................

..........................................................................................................................................................................

4. Dziecko jest uczulone na ( leki , alergeny , pokarmy itp. ): ........................................

............................................................................................................................................................................

5. Informacja na temat leków stale przyjmowanych przez dziecko: .................................

.............................................................................................................................................................................

6. Inne uwagi na temat stanu zdrowia dziecka: ...................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Wszystkie dane zawarte w karcie informacyjnej są do wyłącznej wiadomości Kadry Szkolnego Koła PTSM działającego przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku – Wrzeszczu.

Informacje te, mają na celu zapewnić lepszą opiekę i bezpieczeństwo  dziecka będącego pod naszą opieką oraz szybką reakcję w razie zagrożenia życia lub zdrowia.

 

                                                                                                           ......................................................................

                                                                                                             Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW PTSM
DOT. PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH DZIECKA

 

                                   Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości, iż opiekunowie oraz kadra Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego PTSM działającego przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku nie bierze odpowiedzialności  za przedmioty wartościowe zabrane przez naszego syna / naszą córkę: ...................................................................................................................................
na zbiórki i zajęcia całoroczne, o ile nie zostały one przekazane wcześniej opiekunowi do depozytu. Ponadto przyjmujemy do wiadomości, iż opiekunowie oraz kadra Szkolnego Koła PTSM wobec braku możliwości zorganizowania depozytu w związku ze specyfiką stosowanych form pracy koła nie bierze odpowiedzialności za przedmioty wartościowe posiadane przez naszego syna / naszą córkę podczas organizowanych w ramach Szkolnego Koła PTSM zajęć.

                                                                                                           ...................................................................                                                                                                             Podpis rodzica/prawnego opiekuna


DANE TELEADRESOWE CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA PTSM

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………..........….………….....……………..

2. Data urodzenia: ………………...........................................................................…

3. Miejsce zamieszkania: ……………..…………………………...............…………..

4. PESEL dziecka: ……………..........................................................................……

5. Numer telefonu dziecka: ……….......................................………...............………

6. Numery telefonów rodziców: ….................................……………..................……

 

                                                                                 ......................................................................

                                                                                                             Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 
   

 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 144719 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=