19 GDH im. Batalionu Zośka i 55 GDH im. Batalionu Parasol oraz Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Legionów 11
  Dla Rodziców - pliki do pobrania
 
 


  UWAGA!
WSZYSTKIE ZGODY (OPRÓCZ WOŚP), KARTY ZDROWIA I DANE TELEADRESOWE  PROSIMY WYDRUKOWAĆ NA OBU STRONACH JEDNEJ KARTKI FORMATU A4

 

ZGODA RODZICÓW NA PRZYNALEŻNOŚĆ DZIECKA DO ZHP


Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………....................……

legitymujący(a) się dowodem
osobistym numer…………………..........................…..

oświadczam, że wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka

………………………………….....................................................................................

do Związku Harcerstwa Polskiego
(Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk Wrzeszcz -

Oliwa) i uczestnictwo w zbiórkach 19 GDH lub 55 GDH


przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku - Wrzeszczu, Al. Legionów 11

 

…………………………….....…..……

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

·         Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zmianami), jako rodzic/prawny opiekun wskazanego powyżej małoletniego, ze skutkiem dla tego małoletniego przyjmuję do wiadomości, że:

·         administratorem danych osobowych wskazanego powyżej małoletniego jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. M. Konopnickiej 6, zwany dalej „Stowarzyszeniem”;

·         dane osobowe wskazanego powyżej małoletniego przetwarzane będą jedynie dla celów działalności statutowej prowadzonej przez Stowarzyszenie i nie będą one udostępnianie innym podmiotom;

·         źródłem danych osobowych dotyczących wskazanego powyżej małoletniego osoba podpisująca niniejsze oświadczenie;

·         istnieje prawo dostępu do podanych powyżej danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania;

·         w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych wskazanego powyżej małoletniego będzie niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jak również wówczas, gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie to nie będzie naruszać praw
i wolności osoby, której dane dotyczą – art. 23 ust. 1 pkt 4-5 w/w ustawy, to wówczas:

·         istnieje możliwość wniesienia pisemnego oraz umotywowanego zaprzestania przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególna sytuację, osoby, której dane te dotyczą;

·         istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu, gdy administrator danych zamierza przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 

………………………….....……..……

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

ZGODA RODZICÓW NA UŻYCIE WIZERUNKU DZIECKA

·         Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka do celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego i w konsekwencji powyższego, wyrażam zgodę na:

·         fotografowanie mojego dziecka;

·         rejestrowanie audiowizualne wszystkich działań związanych z działalnością statutową Związku Harcerstwa Polskiego, także tych, w których uczestniczyć będzie moje dziecko;

·         użycie wizerunku mojego dziecka, w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Związek Harcerstwa Polskiego, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631
ze zmianami), bez ograniczeń co do czasu i ilości.

 

………………………………..……

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

ZGODA RODZICÓW NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE ZBIÓREK DRUŻYN HARCERSKICH - 19 GDH - 55 GDH W ROKU HARCERSKIM 2018/2019

 

 

                                                Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na samodzielny

powrót mojego dziecka …………………………………………………………………….

ze 
zbiórek drużyn harcerskich: 19 GDH
im. Batalionu Zośka,

55 GDH im. Batalionu Parasol*
działających przy Szkole

Podstawowej Nr 49, Al. Legionów 11 w Gdańsku – Wrzeszczu.

  

Gdańsk, dn…………………………..                         ……………………………………

                                                                                   Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

 

1. Imię i nazwisko................................................................................................................

2. Data urodzenia................................................................................................................

3. Informacje na temat chorób przewlekłych...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................

4. Dziecko jest uczulone na ( leki , alergeny , pokarmy itp. ): ................................................

.....................................................................................................................................................................................

5. Informacja na temat leków stale przyjmowanych przez dziecko: .......................................

.................................................................................................................................................................................... 

6. Inne uwagi na temat stanu zdrowia dziecka: .........................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

Wszystkie dane zawarte w karcie informacyjnej są do wyłącznej wiadomości Kadry 19 GDH lub 55 GDH działających przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku – Wrzeszczu.

Informacje te, mają na celu zapewnić lepszą opiekę i bezpieczeństwo  dziecka będącego pod naszą opieką oraz szybką reakcję w razie zagrożenia życia lub zdrowia.

 

                                                                                                                 ......................................................................

                                                                                                                 Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

DANE TELEADRESOWE CZŁONKÓW DRUŻYN HARCERSKICH

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………..........….………….....……………..

2. Data urodzenia: ………………...........................................................................…

3. Miejsce zamieszkania: ……………..…………………………...............…………..

4. PESEL dziecka: ……………..........................................................................……

5. Numer telefonu dziecka: ……….......................................………...............………

6. Numery telefonów rodziców: ….................................……………..................……

 

 

                                                                                 ......................................................................

                                                                                                             Podpis rodzica/prawnego opiekuna


 


  

 

 

ZGODA RODZICÓW NA XXVII FINAŁ WOŚP                                                                                                     Gdańsk , dnia ………………..2018 r.

 


 

                     Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: …………......................…………………………………………  w XXVII Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbieranie przez nie pieniędzy w dniu 13 stycznia
2019 roku.
Jednocześnie zobowiązuję się do rozliczenia zebranych pieniędzy
w dniu 13 stycznia 2019 roku w Sztabie WielkiejOrkiestry Świątecznej Pomocy 
mającym swoją siedzibę przy Szkole Podstawowej Nr 49, Al. Legionów 11
w Gdańsku – Wrzeszczu najpóźniej do godz. 20.00.

Zobowiązuję się także do opieki nad dzieckiem po zapadnięciu zmroku.


adres: ………………………………...…..

 

        
           ………………………………….….


Telefon rodzica: ………………………....

 

                                                                                            ..............................................
                                                                                                                             ( czytelny podpis rodzica )


 

 
 
 
 

 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 134853 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=