Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku-Wrzeszczu, Al. Legionów 11
  Odznaka Imprez na Orientację
 

REGULAMIN 
ODZNAKI IMPREZ NA ORIENTACJĘ PTTK
 

I. Postanowienia ogólne.
1.      Odznaka Imprez na Orientację, zwana w skrócie OInO jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w celu zachęcenia społeczeństwa, turystów różnych dyscyplin
turystyki kwalifikowanej do udziału w imprezach na orientację, jako 
          jednej z form aktywnego
wypoczynku.
2.     OInO może zdobywać każdy, bez względu na wiek uczestnika, kto spełni warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
3.       OInO jest ustanowiona w pięciu kategoriach:
a.      - popularnej OInO (bez stopni),
b.      - małej OInO w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
c.      - dużej OInO w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,
d.      - "Za Wytrwałość" (trzy stopnie: I, II, III).
e.      - "Dla Najwytrwalszych" (trzy stopnie: I, II, III).
 
4.       OInO zdobywa się sukcesywnie począwszy od stopnia popularnego. Na każdy stopień odznaki zalicza się ogólną ilość punktów zdobytych w dowolnym okresie.
Nadwyżka zdobytych punktów zaliczana jest do odznaki wyższego 
          stopnia.
5.     Warunkiem nadania OInO jest zdobycie określonej w rozdz. II ilości punktów przyznawanych za udział w imprezach na orientację.
6.      Punkty na OInO można zdobywać uczestnicząc w InO w zależności od kategorii  
wiekowych:
o                indywidualnie,
o                w zespołach 2 - 3 osobowych,
o                w zespołach 2 - 5 osobowych w kat. dla początkujących oraz 
        imprezach szkoleniowych
II. Warunki zdobywania OInO.
1.           OInO przyznaje się za zdobycie następującej ilości punktów:
 
 
Kat
Stopień odznaki
Ilość punktów
Minimalna ilość pkt w imprezach ogolnopolskich
Uwagi
I
popularna
5 imprez - w tym OIn0 szkol.
II
mała brązowa
20
mała srebrna
50
15
mała złota
100
40
III
duża brązowa
150
70
duża srebrna
200
70
duża złota
250
70
IV
Za wytrwałość
I stopnia
100
Zielony
II stopnia
300
Niebieski
III stopnia
500
Czerwony
IV stopnia i dalsze
Czerwony
 
 1. Podstawą do nadania OInO jest starannie wypełniona książeczka OInO (wg wzoru ustalonego przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK).
 2. Udział w imprezach szkoleniowych zalicza się tylko do OInO w stopniu popularnym.
 3. Potwierdzeniem udziału w InO jest zapis w książeczce OInO dokonany przez organizatora zawierający:
a.             datę, nazwę i miejsce imprezy,
b.             podział na etapy (jako oddzielne imprezy) z ilością zdobytych  
    punktów,
c.              pieczątkę i podpis organizatora.
 1. Potwierdzenia w książeczce OInO może dokonać Przodownik InO obecny na imprezie, a jeśli był nieobecny - na podstawie protokołu z imprezy (podpis z podanie numeru legitymacji przodownika).
 2. Przodownicy InO są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń, o których mowa w rozdz. II, p. 4c i 5.
 3. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć książeczki OInO z ostatnio przyznaną odznaką.
 4. Odznaki w kategorii "dużej", "Za Wytrwałość" i 'Dla Najwytrwalszych" przyznaje Główny Referat Weryfikacyjny (GRW) KInO ZG PTTK. Odznaki w pozostałych weryfikują i przyznają regionalne, oddziałowe i klubowe referaty weryfikacyjne (RW) - zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez KInO ZG PTTK.
 5. Przyznanie odznaki wpisuje się do książeczki OInO potwierdzając pieczątką RW.
 6. Udział w InO można zaliczyć równocześnie do innych odznak turystyki kwalifikowanej.
III. Zasady przyznawania punktów na OInO.
1.      Punkty na OInO przyznaje się w zależności od zasięgu terytorialnego InO na podstawie ogólnopolskich i regionalnych kalendarzy:
          
       5pkt         - imprezy ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski
       4pkt         - imprezy ogólnopolskie rangi Pucharu Polski
       3pkt         - pozostałe imprezy ogólnopolskie oraz imprezy finałowe 
                         reprezentantów środowisk (na podstawie kalendarza 
                         KInOZGPTTK)     
       2pkt         - imprezy regionalne
       1pkt         - imprezy lokalne, szkoleniowe i sportowe, bez klasyfikacji i inne
       0pkt         - imprezy nieukończone.

Rangę imprezy ogólnopolskiej nadaje KInO ZG PTTK na wniosek organizatora lub regionalnej KInO. Pozostałym imprezom rangę nadaje regionalna KInO, a w przypadku jej braku KInO ZG PTTK na wniosek organizatora.
 
IV. Postanowienia końcowe.
 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KInO ZG PTTK.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2002 r. zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK z dn. 11.11.2001 r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy!

Uczestnicy, którzy przed w/w terminem rozpoczęli potwierdzanie pkt na OInO mogą kontynuować zdobywanie odznaki wg poprzednich zasad.

 
 
 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 144719 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=