Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku-Wrzeszczu, Al. Legionów 11
  ROK , OKP
 
 
REGULAMIN
REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
ODZNAKA KRAJOZNAWCZA POLSKI
 
I. Postanowienia
1. Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej odznaką, została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
2. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Polski i zachęcanie do ich systematycznego poznawania.
3. PTTK sprawuje nadzór nad jej zdobywaniem za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego.
4. Odznaka posiada następujące rodzaje i stopnie:
Regionalna Odznaka Krajoznawcza (R.O.K.)

 • stopień brązowy
 • stopień srebrny
Odznaka Krajoznawcza Polski (O.K.P)

   
 • stopień brązowy
 • stopień srebrny
 • stopień złoty
 • stopień złoty z szafirem 
5. Odznakę zdobywa się w kolejności rodzajów i stopni. Warunkiem zdobycia odznaki w danym rodzaju i stopniu jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych.
6. Obiekty zaliczone do zdobywania kolejnych stopni w danym rodzaju odznaki nie mogą być zaliczone do zdobywania stopni wyższych.
II. Warunki zdobywania odznaki
7. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
8. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, kolarskich, motorowych.
9. Regionalną Odznakę Krajoznawczą (R.O.K.) zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wybrane wg uznania zdobywającego (nie muszą to być obiekty wymienione w Kanonie Krajoznawczym Polski).
 
Warunki zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej (R.O.K.)
warunki
stopie
brązowy
srebrny
ogólna liczba zwiedzanych obiektów
20
40
w tym co najmniej:
zabytków architektury
4
8
muzeów, izb regionalnych
1
3
miejsc pamięci narodowej
2
4
rezerwatów przyrody
1
2
parków zabytkowych
1
2
parków krajobrazowych
1
2
Czas zdobywania nie dłuzszy
3 lata
5 lat
10. R.O.K. stopnia brązowego należy zdobyć:
a. w czasie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od daty pierwszej wycieczki.
b. zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli 1 położone w promieniu do 40 km od miejsca zamieszkania,
c. posiadanie odznaki regionalnej w dowolnym stopniu (z okolic miejsca zamieszkania zdobywającego) ustanowionej przez terenowe jednostki PTTK uprawnia do otrzymania R.O.K. w stopniu brązowym.
11. R.O.K. stopnia srebrnego należy zdobyć:
a. w czasie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od daty pierwszej wycieczki na ten stopień odznaki,
b. zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli 1 położone na obszarze województwa związanego z miejscem zamieszkania. W przypadku zamieszkiwania w miejscowości położonej przy granicy województw można zwiedzać obiekty krajoznawcze położone w województwie sąsiednim w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania.
12. Osoby niepełnosprawne nie mają ograniczeń czasowych w zdobywaniu obydwóch stopni R.O.K.
Warunki zdobywania Odznaki Krajoznawczej Polski
Warunki
Stopień Odznaki
brązowy
srebrny
złoty
Minimalna liczba zwiedzanych obiektów wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski:
Najciekawsze miasta
2
3
5
Parki narodowe
2
4
7
Zabytki (a)
20
30
60
Muzea (b)
10
20
40
Inne obiekty krajoznawcze (c)
10
20
40
13. Odznakę Krajoznawczą Polski (O.K.P.) zdobywa się zwiedzając obiekty w liczbie określonej w tabeli 2.
14. Zdobywający O.K.P. w stopniu brązowym zobowiązany jest zdobyć R.O.K. w stopniu srebrnym.
15. Obiekty, które należy zwiedzić w czasie wycieczek zaliczanych do O.K.P., podane są w Kanonie Krajoznawczym Polski.
16. Stopień złoty z szafirem uzyskuje się po zwiedzeniu wszystkich wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski parków narodowych, muzeów, zabytków i innych obiektów krajoznawczych.
17. Nowo utworzone parki narodowe i obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa automatycznie wchodzą w skład obiektów tworzących Kanon Krajoznawczy Polski, a ich zwiedzenie jest obowiązkowe po 2 latach od ustanowienia lub wpisania na listę.
18. Przy zdobywaniu OKP - wszystkich stopni - nie ma ograniczeń czasowych.
III. Weryfikacja
19. Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest krajoznawcza kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej kroniki wycieczek może być dowolna. Powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:
 • daty odbycia wycieczek,
 • krótkie opisy krajoznawcze zwiedzanych obiektów,
 • potwierdzenia zwiedzenia obiektów.
Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki z zapisem na płycie CDR lub DVDR.
20. Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia, imienny podpis (organizatora wycieczki, przewodnika, przodownika itp. - obecnych podczas wycieczki).
21. Regionalną Odznakę Krajoznawczą przyznają uprawnione zespoły weryfikacyjne przy oddziałach PTTK. Ich wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. R.O.K. przyznają także wyjątkowo członkowie Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK (w przypadku, gdy przy danym oddziale PTTK lub w pobliżu nie ma zespołu weryfikacyjnego).
22. Odznakę Krajoznawczą Polski przyznaje Komisja Krajoznawcza ZG PTTK (Centralny Zespół Weryfikacyjny).
23. Przed złożeniem kroniki wycieczek do wglądu w uprawnionej do przyznania danego stopnia odznaki jednostce PTTK, kronika ta winna być zweryfikowana przez instruktora krajoznawstwa:
 • Regionu - dla R.O.K.,
 • Polski lub Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa - dla O.K.P.
Instruktor Krajoznawstwa potwierdza rzetelność odbytych wycieczek oraz zgodność zwiedzanych obiektów z wymogami regulaminu odznaki.
24. Do wykupienia i noszenia R.O.K. i O.K.P. poszczególnych stopni uprawnia dyplomik - legitymacja.
IV. Przepisy końcowe
25. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 18 grudnia 1992 r. (Uchwała nr 179/92) i wszedł w życie z dniem 26 lutego 1993 r. Regulamin poprawiono w 1999 r. Znowelizowana w 2004 r. wersja regulaminu obowiązuje od 1 września 2004 r.
26. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie kolejnego stopnia i rodzaju danej odznaki, przed wprowadzeniem w życie niniejszego regulaminu mogą ukończyć go wg poprzedniej wersji regulaminu. Każdy następny wyższy stopień Odznaki zdobywa się już wg zaktualizowanego regulaminu.
Wydanie IV Regulaminu - uaktualnione i poprawione - przygotował Zespół ds. Odznak Krajoznawczych Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w składzie: Maciej Maśliński, Robert Respondowski, Jerzy Pabian w oparciu o uwagi i propozycje członków Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, przedstawicieli zespołów weryfikacyjnych, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów SKKT oraz osób zdobywających odznaki. Regulamin zatwierdziła Komisja Krajoznawcza w dniu 19 czerwca 2004 r.
 
 
KANON KRAJOZNAWCZY
I. Regiony krajoznawcze
·             Dolnośląskie
·             Kujawsko-Pomorskie
·             Lubelskie
·             Lubuskie
·             Łódzkie
·             Małopolskie
·             Mazowieckie
·             Opolskie
·             Podkarpackie
·             Podlaskie
·             Pomorskie
·             Śląskie
·             Świętokrzyskie
·             Warmińsko-Mazurskie
·             Wielkopolskie
·             Zachodnio-Pomorskie
 
Obiekty krajoznawcze w regionach
województwo
miasta
parki
narodowe
obiekty
zabytki
muzea
inne
ogółem
Dolnośląskie
1
2
21
6
9
36
Kujawsko-Pomorskie
1
-
12
6
3
21
Lubelskie
1
2
12
8
10
30
Lubuskie
-
-
9
6
2
17
Łódzkie
-
-
15
9
7
31
Małopolskie
1
5
14
11
11
36
Mazowieckie
1
1
13
13
11
37
Opolskie
-
-
10
5
3
18
Podkarpackie
1
2
10
11
5
26
Podlaskie
-
4
7
6
9
22
Pomorskie
1
2
5
12
6
23
Śląskie
-
-
7
5
9
21
Świętokrzyskie
1
1
10
6
1
23
Warmińsko-Mazurskie
-
-
9
6
11
26
Wielkopolskie
1
1
21
15
2
38
Zadniodnio-Pomorskie
1
2
10
2
8
20
POLSKA
10
22
185
127
113
425
 
II. Miasta najciekawsze pod względem krajoznawczym
Poniżej wymieniono obiekty, których zwiedzenie jest obowiązkowe przy zaliczaniu miasta na O.K.P. Przyjęto skrótową formę nazw obiektów, tylko w niektórych przypadkach podajemy pełną nazwę obiektu (dotyczy to także dalszej części Kanonu).
    
1. Gdańsk
·             Dawne opactwo cystersów w Oliwie (z parkiem),
·             Droga Królewska (ulice Długa i Długi Targ),
·             Gmach Poczty Polskiej - Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
·             Klasztor pofranciszkański-Muzeum Narodowe,
·             Kościół NMP
·             Kościół św. Brygidy,
·             Kościół św. Katarzyny,
·             Kościół św. Mikołaja,
·             Miejski Ogród Zoologiczny,
·             Muzeum Archeologiczne,
·             Pomnik Poległych Stoczniowców, Westerplatte,
·             Twierdza Wisłoujście,
·             Wycieczka statkiem po porcie,
·             Zespół Trzech Spichrzy - Centralne Muzeum Morskie.
2. Kraków
·             Barbakan i Brama Floriańska z murami obronnymi,
·             Bronowice, "Rydlówka" - Muzeum Młodej Polski,
·             Cmentarz Rakowicki,
·             Collegium Maius z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
·             Kopiec Kościuszki,
·             Kopiec Piłsudskiego,
·             Kościół, "Arka" w Nowej Hucie -Bielczycach,
·             Kościół Mariacki,
·             Kościół św. Piotra i Pawła,
·             Kościół św. Anny,
·             Kościół św. Katarzyny,
·             Planty,
·             Srebrna Góra - kościół klasztorny kamedułów,
·             Stara Bożnica - Muzeum Judaistyczne,
·             Sukiennice-galerie Muzeum Narodowego,
·             Synagoga i cmentarz Remuh,
·             Teatr im. Juliusza Słowackiego,
·             Tyniec - opactwo benedyktynów,
·             Wzgórze Wawelskie (katedra, zamek - Państwowe Muzeum,
 Zbiory Sztuki na Wawelu, Smocza Jama),
·             Zbiory Czartoryskich.
3. Lublin
·             Archikatedra św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty,
·             Cmentarz przy ul. Lipowej,
·             Katolicki Uniwersytet Lubelski,
·             Muzeum Wsi lubelskiej w Sławinku,
·             Obóz koncentracyjny Majdanek,
·             Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
·             Plac Litewski,
·             Rynek Starego Miasta,
·             Wzgórze zamkowe (Muzeum Okręgowe i kaplica Św. Trójcy),
·             Zespól klasztorny dominikanów z kościołem św. Stanisława.
4. Poznań
·             Bazylika archikatedralna śś. Piotra i Pawła,
·             Cytadela,
·             Hala Arena,
·             Jezioro Malta i jego otoczenie,
·             kościół farny św. Stanisława,
·             kościół Nawiedzenia NMP na Ratajach,
·             Kościół św. Jana Jerozolimskiego,
·             Muzeum Instrumentów Muzycznych,
·             Muzeum Narodowe (centrala),
·             Nowe ZOO,
·             Palmiarnia,
·             Plac Adama Mickiewicza,
·             Ratusz - Muzeum Historii Miasta,
·             Wzgórze Przemysła,
·             Wzgórze św. Wojciecha.
5. Przemyśl
·             Katedra bizantyjsko-ukraińska,
·             Katedra rzymsko-katolicka św. Jana Chrzciciela,
·             Kopiec Tatarski,
·             Kościół karmelitów św. Teresy,
·             Muzeum Diecezjalne,
·             Wzgórze zamkowe,
·             Zespół cmentarny z I i II wojny światowej.
6. Sandomierz
·             Dom Długosza - Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej,
·             Katedra Narodzenia NMP
·             Podziemna trasa turystyczna,
·             Ratusz,
·             Wąwóz Królowej Jadwigi,
·             Zamek - Muzeum Okręgowe,
·             Zespół podominikański z kościołem św. Jakuba.
7. Szczecin
·             Brama Portowa,
·             Cmentarz Centralny,
·             Jezioro Szmaragdowe,
·             Katedra św. Jakuba,
·             Kościół św. Jana Ewangelisty,
·             Plac Orła Białego,
·             Ratusz staromiejski - Muzeum Miasta Szaecina,
·             Wały Chrobrego z Muzeum Narodowym,
·             Zamek Książąt Pomorskich,
·             Zwiedzenie portu statkiem.
8. Toruń
·             Fort VII,
·             Kamienica "Pod Gwiazdą",
·             Katedra śś. Janów Chrzciciela i Ewangelisty,
·             Kościół NMP,
·             Kościół św. Jakuba,
·             Mury obronne,
·             Muzeum Etnograficzne,
·             Pałac Eskenów,
·             Ratusz Staromiejski - Muzeum Okręgowe,
·             Ruiny zamku krzyżackiego.
9. Warszawa
·             Cmentarz ewangelicko-augsburski,
·             Cmentarz Powązkowski,
·             Cmentarz żydowski,
·             Katedra św. Jana Chrzciciela,
·             Kościół i klasztor bernardynów na Czerniakowie,
·             Łazienki Królewskie,
·             Metropolitarna cerkiew prawosławna św. Marii Magdaleny na Pradze,
·             Międzynarodowy Dworzec Lotniczy na Okęciu,
·             Muzeum Historyczne m. st. Warszawy,
·             Muzeum Narodowe,
·             Muzeum w Wilanowie,
·             Muzeum Wojska Polskiego,
·             Ogród Botaniczny w al. Ujazdowskich,
·             Ogród Saski z Grobem Nieznanego Żołnierza,
·             Ogród Zoologiczny,
·             Pałac Kultury i Nauki (widok z 30 piętra),
·             Rynek Nowego Miasta,
·             Rynek Starego Miasta,
·             Zabudowa ul. Krakowskie Przedmieście,
·             Zamek Królewski.
10. Wrocław
·             Dawne kolegium jezuickie (Aula Leopoldina i kościół Imienia Jezusa),
·             Dworzec Świebodzki,
·             Hala Ludowa,
·             Kościół św. Wincentego i Jakuba - Mauzoleum Piastów Wrocławskich,
·             Miejski Ogród Zoologiczny,
·             Most Grunwaldzki,
·             Muzeum Archidiecezjalne,
·             Muzeum Narodowe,
·             Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
·             Muzeum Sztuki Medalierskiej,
·             Ogród Botaniany Uniwersytetu Wrocławskiego.
·             Ostrów Piaskowy,
·             Ostrów Tumski,
·             Panorama Racławicka,
·             Ratusz.
 
III. Parki Narodowe
 
1. Babiogórski Park Narodowy
·             Markowe Szczawiny (schronisko i Ośrodek Kultury Turystyki
Górskiej PTTK),
·             Diablak,
·             Sokolica,
·             Przełęcz Krowiarki,
·             Muzeum Babiogórskiego PN w Zawoi.
2. Białowieski Park Narodowy
·             Muzeum Przyrodniczo - Leśne,
·             park pałacowy,
·             rezerwat ścisły,
·             rezerwat pokazowy zwierząt,
·             Szlak Dębów Królewskich.
3. Biebrzański Park Narodowy
·             Czerwone Bagno (szlak czerwony w rejonie leśniczówki Grzędy),
·             Goniądz n. Biebrzą: zabudowa rynku,
·             Twierdza Osowiec (Terenowy Ośrodek Edukacyjny),
·             Bagno Ławki (szlak zielony Groblą Honczarowską),
·             Góra Strękowa n. Narwią k. Wizny, pole bitwy 1939 r.
4. Bieszczadzki Park Narodowy
·             Przełęcz Wyżniańska,
·             Połonina Wetlińska,
·             Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Ustrzykach Górnych,
·             Tarnica,
·             Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych.
5. Drawieński Park Narodowy
·             Dolina Drawy k. Głuska i elektr. wodna "Kamienna "
·             Rzeka Płociczna, rejon tzw. Starej Węgorni k. Ostrowca, ,
·             Jezioro Ostrowiec,
·             Rezerwat "Radęcin" k. Moczel ,
·             Rezerwat "Głodne Jeziorka".
6. Gorczański Park Narodowy
·             Czoło Turbacza,
·             Rezerwat im. Władysława Orkana,
·             Kudloń,
·             Dolina Kamienicy w rejonie przełęczy Borek.
7. Kampinoski Park Narodowy
·             Granica (rezerwat "Granica", Muzeum Puszczy Kampinoskiej, cmentarz
wojenny),
·             Palmiry: cmentarz i Muzeum Walk i Męczeństwa,
·             Rezerwat "Rybitew",
·             Rezerwat "Sieraków',
·             Rezerwat "Zaborów Leśny".
8. Karkonoski Park Narodowy
·             Wodospad Szklarki,
·             Kotły Dużego i Małego Stawu,
·             Równia pod Śnieżką,
·             Muzeum Karkonoskiego PN w Jeleniej Górze - Sobieszowie,
·             Góra Chojnik, ścieżka przyrodnicza.
9. Magurski Park Narodowy
·             Rezerwat krajobrazowy "Kornuty",
·             Pomnik przyrody "Diabli Kamień" k. Folusza,
·             Przełom Wisłoki na pd. od Myscowej,
·             Krempna: cmentarz wojenny z 1916 r,
·             Kotań: cerkiew i lapidarium.
10. Narwiański Park Narodowy
·             Kurowo: zespół dworski, muzeum Parku i ścieżka przyrodnicza,
·             Punkty widokowe na dolinę Narwi w Bokinach lub Waniewie,
·             Suraż: układ urbanistyczny miasta i Góra Królowej Bony.
11. Ojcowski Park Narodowy
·             Brama Krakowska
·             Grota Łokietka,
·             Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera w Ojcowie,
·             Dolina Prądnika,
·             Pieskowa Skała, zamek - muzeum
12. Park Narodowy "Bory Tucholskie"
·             Dąb "Bartuś" na przesmyku między jez. Skrzynka i Płąśno,
·             Checz kaszubska nad jez. Mielnia k. osady Strużka,
·             Miejsce widokowe nad jez. Karsińskim k. osady Owink.
13. Park Narodowy Gór Stołowych
·             Błędne Skały,
·             Szczeliniec Wielki
·             Skalne Grzyby
·             Urwisko Batorowskie.
14. Pieniński Park Narodowy
·             Trzy Korony
·             Sokolica,
·             Wąwóz Szopczański,
·             Spływ przełomem Dunajca.
15. Poleski Park Narodowy
·             Wytyczno, cmentarz i pomnik żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z  
1939 r. oraz Jez. Wytyckie, Ścieżka dydaktyczna nad Jez. Długie,
·             Ścieżka dydaktyczna nad Jez. Moszne,
·             Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu.
16. Roztoczański Park Narodowy
·             Rezerwat "Bukowa Góra",
·             Rezerwat "Jarugi",
·             Wojda, miejsce bitwy partyzanckiej w 1942 r,
·             Zwierzyniec: kościół "Na Wodzie" i ośrodek edukacyjno-przyrodniczy
Parku.
17. Słowiński Park Narodowy
·             Muzeum Przyrodniczo-leśne w Smołdzinie,
·             Wzgórze Rowokól,
·             Ruchome wydmy na Mierzei Łebskiej,
·             rezerwat "Mierzeja",
·             Jezioro Gardno,
·             Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
18. Świętokrzyski Park Narodowy
·             Święta Katarzyna: zespół klasztorny,
·             Łysica,
·             Święty Krzyż: zespół klasztorny i Muzeum Przyrodniczo-leśne,
·             Rezerwat modrzewia polskiego na Górze Chełmowej.
19. Tatrzański Park Narodowy
·             Dolina Kościeliska - Hala Ornak i jaskinia Mroźna,
·             Morskie Oko,
·             Hala Gasienicowa,
·             Kasprowy Wierch,
·             Dolina Strążyska,
·             Muzeum Tatrzańskiego PN w Zakopanem.
20. Wielkopolski Park Narodowy
·             Jezioro Góreckie,
·             Jezioro Kociołek,
·             Muzeum Wielkopolskiego PN w Jeziorach
·             Rezerwat "Pojniki",
·             Studnia Napoleona.
21. Wigierski Park Narodowy
·             Jezioro Wigry kolo wsi Bryzgiel lub kolo wsi Cimochowizna,
·             Rzeka Czarna Hańcza k. Wysokiego Mostu,
·             Zespół klasztorny Kamedułów w Wigrach,
·             Słupie - jeziora Okrągłe i Długie,
·             Zbiornica muzealna Parku w Krzywem.
22. Woliński Park Narodowy
·             Muzeum Wolińskiego Parku w Międzyzdrojach,
·             Góra Kawcza,
·             Jezioro Turkusowe w Wapnicy,
·             Grodzisko nad jeziorem Czajcze,
·             Rezerwat pokazowy żubrów k. Międzyzdrojów.
23. Park Narodowy "Ujścia Warty"
 
IV. Główne obiekty krajoznawcze
 
1. Województwo dolnośląskie
a) zabytki
1.           Bogatynia, drewniane budownictwo łużyckie
2.           Bolków, zamek Piastów świdnicko-jaworskich
3.           Czocha, zamek k. Leśnej
4.           Grodziec k. Złotoryi, zamek
5.           Henryków k. Ziębic, zespół klasztorny cystersów z kościołem NMP
6.           Jawor, ewangelicki Kościół Pokoju
7.           Jelenia Góra, poewangelicki Kościół łaski (ob. św. Krzyza)
8.           Karpacz, ewangelicki kościól Wang
9.           Kłodzko, twierdza
10.        Krzeszów k. Kamiennej Góry, zespół klasztorny cystersów
11.        Książ k. Wałbrzycha, zespól zamkowo-parkowy
12.        Legnica, zamek książąt legnickich
13.        Legnickie Pole: zespół klasztorny benedyktynów
14.        Lubiąż k. Prochowic: zespół klasztorny cystersów
15.        Lubomierz k. Gryfowa Śl., zabudowa rynku
16.        Oleśnica, zamek książąt oleśnickich
17.        Strzegom, kościół farny św. Piotra i Pawła
18.        Świdnica, ewangelicki Kościół Pokoju
19.        Świdnica, kościół farny śś. Stanisława i Wacława
20.        Trzebnica, zespół klasztorny cystersek z kościołem śś. Bartłomieja i Jadwigi
21.        Wambierzyce, bazylika i kalwaria
b) muzea
1.           Duszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa
2.           Jelenia Góra, Muzeum Okręgowe
3.           Kłodzko, Muzeum Ziemi Kłodzkiej
4.           Legnica, pałac opatów lubiąskich - Muzeum Miedzi
5.           Wałbrzych, Muzeum Okręgowe
6.           Zagórze Śląskie, zamek - Muzeum Regionalne PTTK
c) inne obiekty
1.           Bogatynia, kopalnia węgla brunatnego i elektrownia
2.           Góra Slęża, rezerwat archeologiczny
3.           Kletno k. Stronia Śląskiego, rezerwat "Jaskinia Niedźwiedzia"
4.           Krzyżowa k. Świdnicy, Międzynarodowy Ośrodek Spotkań Młodzieży
5.           Kudowa Zdrój - Czermna, kaplica czaszek
6.           Międzygórze, rezerwat "Wodospad Wilczki"
7.           Piotrowice k. Przemkowa: pomnik przyrody - dąb "Chrobry"
8.           Polanica Zdrój, centrum uzdrowiska
9.           Wojsławice k. Niemczy, ogród dendrologiczny
2. Województwo kujawsko-pomorskie
a) zabytki
1.           Bydgoszcz, spichrze nad Brdą
2.           Chełmno, ratusz
3.           Golub-Dobrzyń, zamek krzyżacki
4.           Grudziądz, zespół spichrzów nad Wisłą
5.           Inowrocław, kościół NMP
6.           Koronowo, kościół pocysterski Wniebowzięcia NMP
7.           Kruszwica, Mysia Wieża
8.           Lubostroń k. Barcina, zespół pałacowo-parkowy
9.           Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego
10.        Strzelno, kościoły poklasztorne św. Trójcy i św Prokopa
11.        Świecie, ruiny zamku krzyżackiego
12.        Włocławek, katedra Wniebowzięcia NMP
b) muzea
1.           Biskupin k. Żnina, rezerwat archeologiczny - Muzeum Archeologiczne
2.           Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego
3.           Inowrocław, Muzeum im. J. Kasprowicza
4.           Kłóbka k. Kowala, skansen
5.           Wenecja k. Żnina, Muzeum Kolei Wąskotorowej
6.           Włocławek, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
c) inne obiekty
1.           Ciechocinek, tężnie
2.           Fojutowo k. Tucholi, akwedukt
3.           Wierzchlas k. Tucholi, rezerwat "Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego"
3. Województwo lubelskie
a) zabytki
1.           Chełm, kościół popijarski Rozesłania Apostołów
2.           Gołąb k. Puław, kościół śś. Floriana i Katarzyny, domek loretański
3.           Hrebenne k. Tomaszowa Lubelskiego, cerkiew grekokatolicka św. Mikołaja
4.           Jabłeczna k. Sławatycz, prawosławny zespół klasztorny św. Onufrego
5.           Janowiec k. Kazimierza, ruiny zamku Piotra Firleja
6.           Kazimierz Dolny, rynek, kościół farny i zamek
7.           Kodeń k. Terespola, kościół św. Anny
8.           Krasnobród-Podklasztor, zespół kościelno-klasztorny
9.           Pulawy, zespół pałacowo-parkowy
10.        Tomaszów Lubelski, drewniany kościół Zwiastowania NMP
11.        Uchanie k. Hrubieszowa, kościół Wniebowzięcia NMP
12.        Zamość, zabudowa rynku
b) muzea
1.           Kazimierz Dolny Muzeum Sztuki Złotniczej
2.           Kozłówka k. Lubartowa, zespół pałacowo-parkowy Muzeum Zamoyskich
3.           Nałęczów, Muzeum St. Żeromskiego
4.           Romanów k. Białej Podlaskiej, Muzeum J. I. Kraszewskiego
5.           Włodawa, zespól synagogalny - Muzeum
6.           Wojciechów k. Nałęczowa, Wieża Ariańska - Muzeum Kowalstwa
7.           Wola Okrzejska, Muzeum H. Sienkiewicza
8.           Zamość, Rotunda - Martyrologiczny Punkt Upamiętnienia
c) inne obiekty
1.           Chełm, podziemia kredowe
2.           Dęblin, twierdza
3.           Hniszów k. Dorohuska, pomnik przyrody - dąb "Bolko"
4.           Hamernia k. Suśca, rezerwat "Czartowe Pole" - przełom rzeki Sopot
5.           Janów Podlaski k. Białej Podlaskiej, stadnina koni
6.           Kazimierz Dolny, wąwozy lessowe
7.           Kock i Wola Gułowska, pola bitew wojny 1939 r.
8.           Nalęczów, centrum uzdrowiska
9.           Porytowe Wzgórze k. Janowa Lubelskiego, rezerwat "Pod Flisami" - miejsce bitwy
partyzanckiej 10. Sobibór, obóz zagłady
4.Województwo lubuskie
a) zabytki
1.           Bytom Odrzański, zabudowa rynku
2.           Gościkowo k. Świebodzina, zespół poklasztorny cystersów z kościołem NMP ,
3.           Kożuchów, kościół farny NMP
4.           Lubsko, kościół NMP i ratusz
5.           Łagów, zamek joannitów
6.           Ośno Lubuskie, średniowieczne obwarowania
7.           Rokitno, kościół NMP
8.           Żagań, pałac Albrechta Wallensteina
9.           Żary, kościół farny Najświętszego Serca Jezusowego
b) muzea
1.           Dobiegniew, Muzeum Oflagu II C Woldenberg
2.           Gorzów Wielkopolski, Muzeum Okręgowe
3.           Międzyrzecz, Dom Starostów- Muzeum Regionalne
4.           Ochla k. Zielonej Góry, Park Budownictwa Ludowego
5.           Świdnica k. Zielonej Góry, dwór Kietliczów-Muzeum Archeologiczne
6.           Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej
c) inne obiekty
1.           Dychów k. Krosna Odrzańskiego, elektrownia wodna
2.           Kaława k. Międzyrzecza, fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
5.Województwo łódzkie
a) zabytki
1.           Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej, drewniany kościół św. Stanisława
2.           Grębień k. Wielunia, drewniany kościół filjalny Św. Trójcy
3.           Inowłódiź k. Tomaszowa Mazowieckiego, kościół św Idziego
4.           Łowicz, zabudowa Starego Rynku
5.           Łódź, zespól budynków "Księży Mlyn"
6.           Łódź, secesyjna willa Kindermanna - ul. Wólczańska 31/33
7.           Łódź, ulica Piotrkowska (od pl. Wolnośći do Al. Mickiewicza)
8.           Piotrków Trybunalski, kościół pojezuicki św. Franciszka Ksawerego
9.           Sieradz kolegiata Wszystkich Świętych
10.        Skierniewice: dworzec kolejowy
11.        Sulejów-Podklasztorze, zespół klasztorny cystersów z kościołem NMP
12.        Tum k. Łęczycy, kolegiata NMP i św. Aleksego
13.        Walewice k. Łowicza, zespół pałacowo-parkowy
14.        Warta, zespół klasztorny bernardynów z kościołem NMP
15.        Wolbórz k. Piotrkowa Trybunalskiego, zespół pałacowo-parkowy biskupów
kujawskich
b) muzea
1.           Arkadia k. Łowicza, Park Romantyczny
2.           Kutno, Muzeum Bitwy nad Bzurą
3.           Łowicz, gmach pomisjonarski - Muzeum
4.           Łódź, budynek przemysłowy "Biała Fabryka" Geyera - Centralne Muzeum
Włókiennictwa
5.           Łódź, d. pałac Poznańskich - Muzeum Historii m. Łodzi
6.           Łódź, Muzeum Sztuki
7.           Nieborów k. Łowicza, zespół pałacowo-parkowy
8.           Oporów k. Kutna, zamek - Muzeum Wnętrz
9.           Ożarów k. Wielunia, dwór - Muzeum Wnętrz Dworskich
 
c) inne obiekty
1.           Boguszewice k. Wolborza, stadnina koni
2.           Działoszyn, rezerwat "Węże"
3.           Łódź, Park im. Szarych Szeregów- Pomnik Martyrologii Dzieci
4.           Piątek k. Łęczycy, geometryczny środek Polski - pomnik
5.           Rogów k. Koluszek, muzeum przyrodniczo-leśne, ogród dendrologiczny
6.           Rogowiec k. Bełchatowa, elektrownia i odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego
7.           Tomaszów Mazowiecki, rezerwat "Niebieskie Źródła"
6. Województwo małopolskie
a) zabytki
1.           Biecz, kolegiata Bożego Ciała
2.           Chochołów k. Zakopanego, drewniana zabudowa wsi
3.           Dębno k. Nowego Targu, drewniany kościół
4.           Kalwaria Zebrzydowska, zespół klasztorny i kalwaria
5.           Lanckorona, drewniana zabudowa centrum
6.           Lipnica Murowana, drewniana zabudowa miasta
7.           Miechów, zespół klasztorny bożogrobców z kościołem
8.           Nowy Wiśnicz, zamek
9.           Orawka, drewniany kościół św. Jana Chrzciciela
10.        Powroźnik k. Muszyny, d. cerkiew św. Jakuba Mł.
11.        Stary Sącz, klasztor klarysek z kościołem Św. Trójcy
12.        Sucha Beskidzka, zamek
13.        Szczyrzyc k. Mszany Dolnej, zespół klasztorny cystersów
14.        Tarnów: zespół Starego Miasta
b) muzea
1.           Bartne k. Gorlic, cerkiew śś. Kosmy i Damiana - Muzeum Sztuki Cerkiewnej
2.           Chabówka, Skansen Taboru Kolejowego
3.           Dębno k. Tarnowa, zamek - Muzeum Regionalne
4.           Nowy Sącz-Falkowo, Sądecki Park Etnograficzny
5.           Oświęcim-Brzezinka, dawne obozy zagłady - Muzeum Auschwitz-Birkenau
6.           Tarnów, Muzeum Diecezjalne
7.           Wadowice, Dom Jana Pawła II - Muzeum
8.           Wieliczka, kopalnia - Muzeum Żup Krakowskich
9.           Wygiezłów k. Chrzanowa, Nadwiślański Park Etnograficzny
10.        Zakopane, Muzeum Tatrzańskie
11.        Zubrzyca Górna k. Jabłonki, Orawski Park Etnograficzny
c) inne obiekty
1.           Ciężkowice k. Gorlic, rezerwat "Skamieniałe Miasto"
2.           Dobczyce, zalew Dobczycki i ruiny zamku
3.           Gorlice, cmentarz wojenny z 1915 r.
4.           Jaskinia Wierzchowska Górna k. Białego Kościoła
5.           Jaworki k. Szczawnicy, rezerwat "Wąwóz Homole"
6.           Krynica, centrum uzdrowiska
7.           Niedzica, zamek - Muzeum i zapora na Dunajcu
8.           Racławice k. Miechowa, pole bitwy z 1794 r.
9.           Szczawnica, centrum uzdrowiska - pl. Dietla
10.        Zakopane, stary cmentarz na Pęksów Brzyzku
11.        Zalipie k. Dąbrowy Tarnowskiej, ośrodek kultury ludowej
7. Województwo mazowieckie
a) zabytki
1.           Brochów k. Sochaczewa, kościół obronny św. Andrzeja
2.           Brok k. Ostrowi Mazowieckiej, kościół św. Anny
3.           Ciechanów, zamek książąt mazowieckich
4.           Czersk, ruiny zamku książąt mazowieckich
5.           Czerwińsk n. Wisłą, zespół klasztorny
6.           Kobyłka, pojezuicki kościól Św. Trójcy
7.           Nowy Dwór Mazowiecki, Twierdza Modlin
8.           Płock, katedra
9.           Przasnysz, zespół klasztorny bernardynów
10.        Pułtusk, zamek biskupów płockich - Dom Polonii
11.        Radom, zespół klasztorny bernardynów
12.        Radziejowice, zespół pałacowo-parkowy
13.        Siedlce, Stary Rynek
b) muzea
1.           Czarnolas k. Zwolenia, Muzeum J. Kochanowskiego
2.           Liw k. Węgrowa, zamek i dwór - Muzeum-Zbrojownia
3.           Opinogóra, zameczek - Muzeum Romantyzmu
4.           Orońsko k. Radomia, Centrum Rzeźby Polskiej
5.           Płock, Muzeum Mazowieckie
6.           Pruszków, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
7.           Przysucha, Muzeum im. O. Kolberga
8.           Radom, Muzeum Wsi Radomskiej
9.           Sierpc-Bojanowo, Muzeum Wsi Mazowieckiej
10.        Sochaczew, Muzeum Bitwy nad Bzurą
11.        Szydłowiec, zamek - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
12.        Warka-Winiary, dwór - Muzeum im. K. Pułaskiego
13.        Żelazowa Wola, dom F. Chopina - muzeum i park
c) inne obiekty
1.           Czarnia k. Myszyńca, rezerwat "Czarnia"
2.           Kadzidło, ośrodek kurpiowskiej kultury ludowej
3.           Konstancin-Jeziorna, tężnia i zabudowa uzdrowiska
4.           Mała Wieś k. Grójca, rezerwat "Modrzewina"
5.           Niepokalanów, zespół klasztorny franciszkanów
6.           Ossów k. Kobyłki, Mauzoleum i Cmentarz Poległych
7.           Proboszczewice k. Płocka, grodzisko "Kosmata Góra"
8.           Stare Iganie, pole bitwy z 1831 r.
9.           Studzianki Pancerne, Pomnik-Mauzoleum Wojska Polskiego
10.        Sulejówek, dom J. Piłsudskiego
11.        Treblinka k. Małkini, obóz zagłady Żydów
8. Województwo opolskie
a) zabytki
1.           Byczyna, mury miejskie
2.           Głogówek, zespół miejski (zamek, ratusz, zespół klasztorny, kościół)
3.           Góra św. Anny, zespół klasztorny i kalwaria
4.           Małujowice k. Brzegu, kościól św. Jakuba
5.           Moszna, zespół pałacowo-parkowy
6.           Nysa, kościół św. Jakuba
7.           Olesno, drewniany kościół odpustowy św. Anny
8.           Opole, franciszkański kościół Św. Trójcy
9.           Otmuchów, ratusz i zamek
10.        Paczków, zespół starego miasta
b) muzea
1.           Brzeg, zamek - Muzeum Piastów Śląskich
2.           Góra św. Anny, Muzeum Czynu Powstańczego
3.           Łambinowice, Centralne Muzeum Jenieckie
4.           Opole, Muzeum Śląska Opolskiego
5.           Opole-Bierkowice, Muzeum Wsi Opolskiej
c) inne obiekty
1.           Głuchołazy, Góra Parkowa
2.           Góra Św. Anny, Pomnik Czynu Powstańczego
3.           Opole, amfiteatr
9. Województwo podkarpackie
a) zabytki
1.           Czerteż k. Sanoka, d. cerkiew
2.           Haczów k. Krosna, drewniany kościół
3.           Jarosław, kamienica Orsettich z podziemną trasą turystyczną
4.           Kalwaria Pacławska k. Przemyśla, zespół klasztorny z kalwarią
5.           Krasiczyn, zespół zamkowo-parkowy Krasickich
6.           Krosno, kościół klasztorny franciszkanów
7.           Leżajsk, zespól klasztorny bernardynów
8.           Posada Rybotycka k. Birczy, cerkiew obronna
9.           Pruchnik k. Jarosławia, budownictwo drewniane
10.        Sieniawa, zespół pałacowo-parkowy
b) muzea
1.           Baranów Sandomierski, zamek - Muzeum Siarki
2.           Bóbrka k. Krosna, Skansen Przemysłu Naftowego
3.           Kolbuszowa, Muzeum Kultury Ludowej
4.           Krosno, Muzeum Podkarpackie
5.           Łańcut, zespół pałacowo-parkowy, Muzeum
6.           Przeworsk, zespół pałacowo-parkowy, muzeum
7.           Radruż k. Horyńca, zespół cerkiewny - Muzeum
8.           Rzeszów, dawny klasztor - Muzeum Okręgowe
9.           Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego
10.        Sanok, zamek - Muzeum Historyczne
11.        Żarnowiec k. Krosna, dwór - Muzeum M. Konopnickiej
c) inne obiekty
1.           Czarnorzeki k. Krosna, rezerwat "Prząki" i ruiny zamku Kamieniec
2.           Dukla, cmentarz wojenny
3.           Iwonicz Zdrój, centrum uzdrowiska
4.           Lesko, synagoga i cmentarz żydowski
5.           Solina, zapora i jezioro
10. Województwo pomorskie
a) zabytki
1.           Gniew, zamek krzyżacki
2.           Kartuzy, zespół poklasztorny kartuzów
3.           Pelplin, zespól poklasztorny cystersów z katedrą
4.           Żarnowiec k. Pucka, zespół klasztorny z kościołem
5.           Żukowo k. Kartuz, zespół poklasztorny z kościołem
b) muzea
1.           Będomin k. Kościerzyny Muzeum Hymnu Narodowego
2.           Bytów, zamek krzyżacki - Muzeum Zachodnich Kaszub
3.           Chojnice, Brama Człuchowska-Muzeum Regionalne
4.           Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej
5.           Gdynia, Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie
6.           Hel, Muzeum Rybackie
7.           Kwidzyń, kościół i zamek - Muzeum
8.           Malbork, zamek krzyżacki - Muzeum Zamkowe
9.           Pelplin, Muzeum Diecezjalne
10.        Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego
11.        Tczew, Muzeum Wisły
12.        Wdzydze Kiszewskie, Kaszubski Park Etnograficzny
c) inne obiekty
1.           Babi Dół k. Kartuz, rezerwat "Jar rzeki Raduni"
2.           Odry k. Czerska, rezerwat "Kręgi Kamienne"
3.           Rozewie k. Władysławawa, latarnia morska i rezerwat "Przylądek Rozewie"
4.           Sopot, molo
5.           i k. Malborka, cmentarz mennonicki
6.           Wirty k. Starogardu Gdańskiego, ogród dendrologiczny
11. Województwo śląskie
a) zabytki
1.           Cieszyn, rotunda romańska św. Mikołaja
2.           Częstochowa, Jasna Góra
3.           Katowice, osiedla robotnicze Giszowiec i Nikiszowiec
4.           Mirów i Bobolice k. Żarek, ruiny zamków
5.           Pilica, kolegiata św. Jana Chrzciciela
6.           Podzamcze k. Ogrodzieńca, ruiny zamku
7.           Rudy, zespół pocysterski z kościołem
b) muzea
1.           Będzin, zamek - Muzeum Zagłębia
2.           Bytom, Muzeum Górnośląskie
3.           Mysłowice, Centralne Muzeum Pożarnictwa
4.           Pszczyna, zespół palacowo-parkowy, Muzeum
5.           Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego
c) inne obiekty
1.           Chorzów, Park Kultury i Wypoczynku (planetarium, Górnośląski Park
Etnograficzny, Stadion Śląski)
2.           Koniaków k. Wisły, Galeria Koronkarstwa Marii Gwarkowej
3.           Katowice, Biblioteka Śląska
4.           Katowice, Pomnik Powstańców Śląskich
5.           Piekary Śląskie, sanktuarium maryjne i kalwaria
6.           Podlesice k. Kroczyc, rezerwat "Góra Zborów"
7.           Tarnowskie Góry, Kopalnia Zabytkowa
8.           Wisła Czarne, źródła Wisły pod Baranią Górą
9.           Zabrze, Skansen Górniczy "Królowa Luiza"
12. Województwo świętokrzyskie
a) zabytki
1.           Chęciny k. Kielc, ruiny zamku
2.           Jędrzejów, zespół klasztorny z kościołem
3.           Kielce, katedra
4.           Klimontów, kościół pokolegiacki
5.           Koprzywnica, opactwo cysterskie z kościołem
6.           Opatów, kolegiata św. Marcina
7.           Szydłów, średniowieczny zespół miejski
8.           Ujazd k. Opatowa, ruiny zamku Krzyżtopór
9.           Wąchock, zespół klasztorny cystersów z kościołem
10.        Wiślica, kolegiata Narodzenia NMP
b) muzea
1.           Jędrzejów, Muzeum im. Przypkowskich
2.           Kielce, pałac biskupów krakowskich - Muzeum Narodowe
3.           Nowa Słupia: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego
4.           Oblęborek k. Kielc, muzeum H. Sienkiewicza
5.           Sielpia Wielka k. Końskich, Muzeum Zagłębia Staropolskiego
6.           Tokarnia k. Kielc, Muzeum Wsi Kieleckiej
c) inne obiekty
1.           Bartków k. Zagnańska, pomnik przyrody dąb "Bartek"
2.           Busko Zdrój, zabudowa centrum uzdrowiska
3.           Góra Zelejowa k. Chęcin, rezerwat "Góra Zelejowa"
4.           "Jaskinia Raj", rezerwat przyrody k. Chęcin
5.           Krzemionki k. Ostrowca Św., rezerwat archeologiczny
6.           Michniów k. Suchedniowa, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej
7.           Wykus k. Wąchocka, rezerwat "Wykus" i symboliczny cmentarz partyzancki
13. Województwo warmińsko-mazurskie
a) zabytki
1.           Frombork, zespół vzgórza katedralnego
2.           Giżycko, twierdza Boyen
3.           Kętrzyn, kościół św. Jerzego
4.           Olsztyn, katedra św. Jakuba
5.           Orneta, kościół św. Jana Chrzaciela
6.           Morąg, kościół śś. Piotra i Pawła
7.           Nidzica, zamek krzyżacki
8.           Reszel, zamek biskupów warmińskich
9.           Święta Lipka, zespół klasztorny jezuitów z kościołem
b) muzea
1.           Elbląg, Muzeum Okręgowe
2.           Lidzbark Warmiński, zamek-Muzeum
3.           Olsztyn, zamek - Muzeum Warmii i Mazur
4.           Olsztynek, Muzeum Budownictwa ludowego
5.           Pranie nad jez Nidzkim, Muzeum K. I. Gałczyńskiego
6.           Stębark k. Olsztynka, Muzeum Grunwaldzkie, pole bitwy z 1410 r.
c) inne
1.           Bisztynek, pomnik przyrody - głaz "Diabelski Kamień"
2.           Gierłoż k. Kętrzyna, Wilczy Szaniec
3.           Jezioro Śniardwy (rejs po jeziorze)
4.           Kadyny k. Tolkmicka, pomnik przyrody - dąb Jana Bażyńskiego
5.           Kanal Elbląsko-Ostródzki, przejazd statkiem do Elbląga od pochylni Buczyniec
6.           Krutyń k. Rucianego-Nidy, dolina Krutyni i jeziorka z pływającymi wyspami
7.           Łyna k. Nidzicy, rezerwat "Źródła Łyny "
8.           Olsztyn, planetarium i obserwatorium astronomiczne
9.           Pieniężno, rezerwat "Dolina rzeki Wałszy"
10.        Stańczyki, wiadukty w Puszczy Rominckiej
11.        Wojnowo k. Rucianego-Nidy, cerkiew staroobrzędowców 
14. Województwo wielkopolskie
a) zabytki
1.           Antonin k. Ostrowa Wielkopolskiego, pałac myśliwski
2.           Bieniszew k. Konina, zespół klasztorny z kościołem
3.           Bralin k. Kępna, drewniany kościół odpustowy "Na pólku"
4.           Gniezno, katedra
5.           Gostyń, zespół klasztorny filipinów na Świętej Górze
6.           Górka Klasztorna, zespól klasztorny bernardynów
7.           Kalisz, katedra św. Mikołaja
8.           Kościan, kościół farny NMP
9.           Ląd k. Konina, zespół klasztorny pocysterski
10.        Leszno, kościół farny św. Mikołaja
11.        Lubin k. Kościana, zespół klasztorny z kościołem
12.        Obra k. Wolsztyna, zespół klasztorny z kościołem
13.        Pawiowice k. Leszna, pałac
14.        Przemęt k. Leszna, kościólł pocysterski
15.        Rydzyna, zespół urbanistyczny i zamek
16.        Sieraków, kościół farny NMP
17.        Sulmierzyce k. Krotoszyna, drewniany ratusz
18.        Trzemeszno, kościół poklasztorny NMP
19.        Turew k. Kościana, zespół pałacowo-parkowy
20.        Wąsowo k. Nowego Tomyśla, zespół pałacowo-parkowy
21.        Woźniki k. Grodziska Wielkopolskiego, zespół klasztorny
b) muzea
1.           Giecz, Rezerwat Archeologiczny - Gród Piastowski
2.           Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego
3.           Gołuchów k. Kalisza, zamek - Muzeum, park
4.           Jezioro Lednica k. Gniezna, wyspa Ostrów Lednicki, Wielkopolski Park
Etnograficzny
5.           Kalisz, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
6.           Konin-Gosławice, zamek - Muzeum Okręgowe
7.           Kórnik k. Poznania, zamek - Muzeum Wnętrz zamkowych, Arboretum Kórnickie
8.           Rakoniewice, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa
9.           Rogalin, pałac - Muzeum Narodowe, park
10.        Sieraków, Zamek - Muzeum
11.        Swarzędz, Skansen Pszczelarski
12.        Szamotuły, Muzeam - Zamek Górków
13.        Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolnospożywczego
14.        Śmielów k. Jarocina, palac - Muzeum, park
15.        Wolsztyn, Parowozownia Wolsztyn
c) inne obiekty
1.           Gołuchów k. Kalisza, pomnik przyrody - głaz św. Jadwigi
2.           Stary Licheń k. Konina, sanktuarium maryjne z kościołem
15. Województwo zachodnio-pomorskie
a) zabytki
1.           Białogard, kościół Mariacki
2.           Kamień Pomorski, katedra NMP i św. Jana Chrzciciela
3.           Kołobrzeg, katedra Niepokalanego Poczęcia NMP
4.           Krąg k. Polanowa, zespół zamkowy
5.           Pyrzyce, mury miejskie
6.           Stare Orawsko, ruiny zamku Drahim
7.           Stargard Szczeciński, kościół NMP
8.           Świdwin, zamek
9.           Trzebiatów, kościół Macierzyństwa NMP
10.        Tuczno k. Wałcza, zamek Wedlów
b) muzea
1.           Darłowo, zamek książąt pomorskich - muzeum
2.           Kołobrzeg, Muzeum Oręża Polskiego
c) inne obiekty
1.           Chojna, pomnik przyrody platan "Olbrzym"
2.           Dolina Pięciu Jezior k. Połczyna Zdroju, rezerwat
3.           Glinna k. Starego Czarnowa, ogród dendrologiczny
4.           Siekierki, cmentarz wojenny
5.           Trzęsacz k. Trzebiatowa, brzeg klifowy i ruiny kościoła
6.           Tychowo k. Białogardu, pomnik przyrody głaz "Trygław"
7.           Wałcz, Las Bukowina (ośrodek sportowy i most nad jeziorem Raduń)
8.           Zdbice k. Wałcza, fortyfikacje Wału Pomorskiego
9.           Żydowo k. Polanowa, elektrownia pompowo-szczytowa (widok)
10. Województwo podlaskie
a) zabytki
1.           Białystok, kościół św. Rocha
2.           Białystok, zespół pałacowo-parkowy
3.           Drohiczyn, zespół klasztorny z katedrą Św. Trójcy
4.           Łomża, katedra
5.           Sejny, zespół klasztorny z kościołem
 
b) muzea
1.           Białystok, Muzeum Okręgowe
2.           Ciechanowiec, Muzeum Rolnictwa
3.           Chorosza, zespół połacowy - muzeum
4.           Nowogród, Muzeum Kurpiowskie
 
c) inne obiekty
1.           Augustów, Kanał Augustowski
2.           Bachanowo k. Suwałk, rezerwat "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą"
3.           Błaskowizna k. Suwałk, rezerwat "Jezioro Hańcza"
4.           Grabarka k. Siemiatycz, Góra Pokutników
5.           Gulbieniszki k. Suwałk, pomnik przyrody "Cisowa Góra"
6.           Hajnówka, cerkiew św. Mikołaja
7.           Kruszyniany k. Krynek, meczet i cmentarz mahometański
8.           Szurpiły k. Suwałk, Góra Zamkowa z grodziskiem i jeziora szurpilskie
9.           Turtul, punkt widokowy i muzeum Suwalskiego Parku Krajobrazowego

 
 
 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 144719 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=