Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku-Wrzeszczu, Al. Legionów 11
  Odznaka Turystyki Pieszej
 

REGULAMIN 
ODZNAKI TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Odznaka Turystyki Pieszej (zwana w skrócie OTP) jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
2. OTP można zdobywać jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. OTP przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK (KTP) bezpośrednio bądź za pośrednictwem Oddziałowych (międzyoddziałowych, regionalnych) Komisji Turystyki Pieszej PTTK (OKTP). Wskazane jest, aby przyznane odznaki były wręczane w sposób uroczysty podczas zlotów, rajdów bądź innych spotkań turystycznych.
4. Wskazane jest, aby przyznane odznaki były wręczane w sposób uroczysty podczas zlotów, rajdów bądź innych spotkań turystycznych.
5. O OTP może ubiegać się każdy, kto ukończył 6 lat i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem. Wyjątek stanowi odznaka "Siedmiomilowe Buty".
6. OTP jest ustanowiona w sześciu kategoriach i może być zdobywana tylko w kolejności wymienionych kategorii i stopni:
 •  
  "Siedmiomilowe Buty" w stopniach: srebrnym i złotym (dotyczy wyłącznie osób w wieku poniżej 10 lat),
 •  
  popularna OTP (bez stopni),
 •  
  mała OTP w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
 •  
  duża OTP w stopniach: srebrnym i złotym,
 •  
  OTP "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej" w stopniach: I, II i III
 •  
  OTP "Dla Najwytrwalszych" w stopniach: I, II i III.
Osoby rozpoczynające zdobywanie OTP w wieku powyżej 10 lat pomijają zdobywanie "Siedmiomilowych Butów".
7. Na OTP zalicza się wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) odbywane na terenach nizinnych i wymienionych terenach wyżynnych kraju: Góry Świętokrzyskie, Masyw Ślęży, Pogórze Karpackie i Sudeckie, Góry Stołowe, Opawskie i Kaczawskie oraz na terenach kotlin: Jeleniogórskiej, Kłodzkiej, Żywieckiej, Nowotarskiej i Sądeckiej.
8. Powtórzenie trasy lub jej odcinka (przejście tym samym fragmentem szlaku lub dokładnie tą samą drogą), niezależnie od kierunku, nie jest zaliczane przy ubieganiu się o ten sam stopień OTP.
9. Na OTP zalicza się również punkty za zwiedzanie miejscowości i miejsc według punktacji podanej w załączniku nr 1, pod warunkiem wpisania do Książeczki Wycieczek Pieszych obiektów zwiedzanych w danej miejscowości. Wymagane jest zwiedzenie przynajmniej najważniejszych obiektów.
10. Przodownik Turystyki Pieszej w czasie weryfikacji może obniżyć liczbę punktów za zwiedzanie w zależności od stwierdzonego stopnia poznania miejscowości.
11. Zwiedzenie tej samej miejscowości może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia OTP. Nie zalicza się punktów za zwiedzanie miejsca zamieszkania.
12. Wycieczki dwudniowe i dłuższe można dzielić, ale tylko odcinkami dziennymi, w celu zaliczenia ich na dwa stopnie odznaki. Wymagane jest jednak podanie długości tras dziennych.
13. Wycieczki wielodniowe powinny mieć zachowaną ciągłość wędrowania z codzienną zmianą miejsca noclegu.
14. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Wyjątek stanowi zdobycie popularnej oraz małej brązowej OTP. Przez "zdobycie odznaki" przyjmuje się spełnienie warunków jej zdobycia niezależnie od daty weryfikacji.
15. Przy zdobywaniu odznaki "Siedmiomilowe Buty", popularnej i małych OTP, nadwyżkę punktów zdobytych w stosunku do wymaganych na dany stopień w danym roku kalendarzowym można uwzględnić w wymaganiach na kolejny stopień, ale nie więcej niż 50% wymaganej liczby punktów.
16. Podstawą przyznania odznaki "Siedmiomilowe Buty", popularnej i małej OTP oraz zaliczenia norm na odznaki "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej" i OTP "Dla Najwytrwalszych" jest Książeczka Wycieczek Pieszych według wzoru ustalonego przez KTP. (Patrz załącznik nr 3).
 
17. Wraz z danymi zdobywającego odznakę należy podać numer telefonu lub adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu z weryfikatorem.
18. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo wpisana do Książeczki Wycieczek Pieszych z podziałem na odcinki dzienne i poświadczona przez:
Przodownika Turystyki Pieszej PTTK (jeśli był obecny na wycieczce; jeśli nie - tylko wtedy, gdy ma uprawnienia na dane województwo). W innych przypadkach należy uzyskać potwierdzenie pieczątkami z trasy (np. z urzędów, muzeów, kościołów, sklepów) lub załączyć zdjęcia z trasy, bilety wstępu, cegiełki na renowację obiektów, wydruki z GPS. W przypadku braku potwierdzeń można załączyć szczegółowy opis przebytej trasy.
19. Poświadczenie pisemne wydane przez organizatora imprezy należy wkleić do Książeczki Wycieczek Pieszych - nie zwalnia to od szczegółowego wpisania trasy z podziałem na odcinki dzienne.
20. Jako górną granicę zdobytych jednego dnia punktów przyjmuje się:
 •  
  dla dzieci i młodzieży do lat 15 - 20 punktów,
 •  
  dla pozostałych - 30 punktów.
21. Przodownicy Turystyki Pieszej są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń i opisów, o których mowa w punkcie 18.
II. WERYFIKACJA OTP
22. "Siedmiomilowe Buty", popularną oraz małe OTP przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP (TRW OTP) przy OKTP, kołach, klubach i innych jednostkach organizacyjnych PTTK. Duże OTP oraz OTP "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej" przyznaje GRW OTP. OTP "Dla Najwytrwalszych" przyznaje Klub Przodowników TP im. Anieli Michalskiej w Warszawie w porozumieniu z KTP.
23. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć Książeczkę Wycieczek Pieszych z ostatnią przyznaną OTP bądź podać numer legitymacji przyznanej OTP.
24. W przypadku wątpliwości związanych z przedłożoną dokumentacją Przodownik Turystyki Pieszej lub TRW OTP może poddać ubiegającego się o odznakę sprawdzianowi, celem stwierdzenia, czy rzeczywiście przebył podaną trasę.
25. W razie odmowy przyznania OTP należy to odnotować w Książeczce Wycieczek Pieszych z podaniem przyczyn.
III. "SIEDMIOMILOWE BUTY"
26.  Punkty na "Siedmiomilowe Buty" zdobywa się wyłącznie za przejścia piesze.
27. OTP "Siedmiomilowe Buty" mogą zdobywać dzieci w wieku do 10 lat włącznie (do końca roku kalendarzowego, w którym kończy dziesięć lat).
28. Odznaka jest ustanowiona w dwóch stopniach:
 •  
  I stopień (Srebrne Buty) - za zdobycie 30 punktów, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 8 km,
 •  
  II stopień (Złote Buty) - dla posiadaczy odznaki I stopnia za zdobycie 50 punktów, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 12 km.
29. Odznakę można zdobywać pod opieką dorosłych.
IV. POPULARNA OTP     
30. Popularną OTP można zdobywać po ukończeniu 6 lat. Przyznaje się ją za uzyskanie w dowolnym czasie 60 punktów podczas wycieczek pieszych, w tym za zwiedzanie miejscowości i miejsc z załącznika nr 1 - najwyżej 15 punktów.
V. MAŁA OTP                              
31. Małą OTP przyznaje się za zdobycie określonej liczby punktów w dowolnym czasie:
Stopień odznaki
Ogółem punktów
Punkty za zwiedzanie - najwyżej do
 
brązowy
100
20
 
srebrny
250
50
 
złoty
500
100
 
32. Małą OTP w stopniu srebrnym należy zdobywać co najmniej na terenie dwóch województw. W każdym z nich należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym co najmniej 40 punktów za przejścia piesze. Obowiązuje odbycie jednej wycieczki trzydniowej.
33. Małą OTP w stopniu złotym należy zdobywać co najmniej na terenie trzech województw. W każdym z nich należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym co najmniej 40 punktów za przejścia piesze. Obowiązuje odbycie jednej wycieczki pięciodniowej lub dwóch trzydniowych.
VI. DUŻA OTP                  
34. Duże OTP są odznakami potwierdzającymi najwyższe kwalifikacje w zakresie turystyki pieszej i są przeznaczone dla piechurów potrafiących wykazać się wszechstronnymi umiejętnościami oraz wiedzą krajoznawczą.
35. Duże OTP zdobywa się poprzez opracowanie i przebycie tras o określonej długości. Każda z tras powinna być przebyta w czasie jednej nieprzerwanej wędrówki, przy czym dopuszcza się dwukrotnie podczas każdej z wędrówek dwa kolejne noclegi w tym samym miejscu. Trasy mogą przebiegać w części lub w całości szlakami znakowanymi. Każda z tras na duże OTP musi przebiegać przez inne województwo. 36. Każdy ze stopni dużej OTP można zdobywać w dowolnym czasie. 37. Ubiegający się o dużą OTP w stopniu srebrnym musi posiadać małą OTP w stopniu złotym oraz przebyć dwie opracowane samodzielnie trasy o długości co najmniej 150 km każda. Duża OTP w stopniu srebrnym może być zdobywana również na trasach Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego. 38. Ubiegający się o dużą OTP w stopniu złotym musi posiadać dużą OTP w stopniu srebrnym i przebyć opracowane samodzielnie dwie trasy o długości co najmniej 200 km każda. 39. Duże OTP przyznaje tylko GRW OTP działający przy KTP. Ubiegający się o przyznanie odznaki przesyła do KTP (adres: 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11) wypełniony wniosek o przyznanie dużej OTP (wzór - załącznik nr 2) z załączeniem:
a) przy zdobywaniu dużej OTP w stopniu srebrnym - Książeczki Wycieczek Pieszych, w której była przyznana mała złota OTP, a przy zdobywaniu dużej OTP w stopniu złotym - numeru legitymacji stwierdzającej przyznanie dużej OTP w stopniu srebrnym.
b) dokumentacji przebytych tras z podaniem dziennych odcinków, liczby kilometrów, zwiedzanych obszarów i miejscowości, a szczególnie informacji nie uwzględnionych w przewodnikach po danym terenie itp. Pożądane jest dołączenie zdjęć lub szkiców. "Dokumentację" należy rozumieć jako kronikę marszu - materiał krajoznawczy mający dokumentować zdobytą wiedzę krajoznawczą ubiegającego się o odznakę. Może być wykonany w dowolnej formie: opisu słownego, kroniki, fotokroniki, nagrania audio lub wideo, prezentacji multimedialnej itd. 40. Zdobywca odznaki "Miłośnik OWRP" w stopniu starszym brązowym (uczestnik osiemnastu OWRP) może ubiegać się o dużą OTP w stopniu srebrnym podając dodatkowo we wniosku numer weryfikacji odznaki "Miłośnika OWRP". W tym przypadku nie obowiązuje wymaganie punktu 39b. 41. Punkty za zwiedzanie miejscowości nie są zaliczane przy zdobywaniu dużych OTP.
VII.ODZNAKA "ZA WYTRWAŁOŚĆ W TURYSTYCE PIESZEJ"       
42. OTP "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej" mogą zdobywać posiadacze dużych OTP bądź małej OTP w stopniu złotym.
43. Odznakę zdobywa się przez wielokrotne powtórzenie normy przewidzianej dla małej OTP w stopniu brązowym.
44. Odznaka jest wykonana w trzech kolorach: pierwszy stopień - w otoku ciemnozielonym, drugi - w otoku granatowym, trzeci - w otoku czerwonym.
45. W ciągu roku kalendarzowego (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia) można zaliczyć wykonanie tylko jednej normy. Normę można zdobywać w dowolnym czasie. Następnych wycieczek odbytych w danym roku kalendarzowym nie można zaliczyć na poczet normy dla następnego roku. Pierwszą normę zdobywa się w roku następnym po zdobyciu OTP w stopniu upoważniającym do ubiegania się o OTP "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej".
46. Przy zdobywaniu I stopnia odznaki (zielonej) posiadacz dużej OTP w stopniu złotym zdobywa odznakę za potwierdzone wykonanie pięciu norm, posiadacz dużej OTP w stopniu srebrnym - za wykonanie 7 norm, a posiadacz małej OTP w stopniu złotym - za wykonanie 9 norm. Zaliczenie pierwszej normy zobowiązuje do uzyskania odpowiedniej liczby norm, niezależnie od późniejszego zdobycia wyższych stopni odznaki.
Przy zdobywaniu następnych stopni odznaki (granatowej i czerwonej) obowiązuje już każdego zdobywającego odznakę wykonanie tylko pięciu norm dla każdego jej stopnia, niezależnie od jakiej OTP zaczął zdobywanie I stopnia (zielonego).
47. Normy na odznakę można zdobywać równocześnie z przebyciem tras przewidzianych na dużą OTP. W tym przypadku norma na odznakę musi być uzyskana w innych województwach, niż przebiegała trasa na dużą OTP.
48. Po uzyskaniu każdorazowej normy, Książeczkę Wycieczek Pieszych należy złożyć celem zweryfikowania w TRW OTP.
49. Po uzyskaniu ostatniej normy (piątej, siódmej lub dziewiątej) całość dokumentacji należy dostarczyć do GRW OTP, celem przyznania odznaki.
W przypadku zdobywania odznaki przez posiadacza małej OTP w stopniu złotym oprócz Książeczek Wycieczek Pieszych zawierających zweryfikowane normy należy nadesłać Książeczkę Wycieczek Pieszych, w której zweryfikowano małą OTP w stopniu złotym. W przypadku zdobywania odznaki przez posiadacza dużej OTP należy podać numer jej legitymacji.
50. Dla zdobywania odznaki nie jest wymagana kalendarzowa ciągłość uzyskiwania norm; przerwa roczna lub dłuższa nie przekreśla uprzednio zdobytych i zweryfikowanych norm.
VIII. OTP DLA "NAJWYTRWALSZYCH"
51. OTP "Dla Najwytrwalszych" mogą zdobywać tylko posiadacze najwyższego, III stopnia OTP "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej". 52. OTP "Dla Najwytrwalszych" posiada trzy stopnie: I stopień - brązowy, II stopień - srebrny i III stopień złoty.
53. Każdy ze stopni odznaki zdobywa się przez pięciokrotne powtórzenie normy przewidzianej dla małej OTP w stopniu brązowym (bez punktów za zwiedzanie miejscowości i miejsc).
54. Prawo zaliczania norm mają wszystkie TRW OTP. 
55. Po uzyskaniu ostatniej (piątej) normy, ostatnią Książeczkę Wycieczek Pieszych wraz z numerem legitymacji stwierdzającej przyznanie odznaki "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej" III stopnia należy przesłać do Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej za pośrednictwem KTP na adres: 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11. Po dokonaniu weryfikacji nadesłana dokumentacja wraz z odznaką (o ile została uiszczona opłata za odznakę) odesłana zostanie na wskazany adres. 
56. Ostateczna interpretacja VIII rozdziału regulaminu OTP należy do Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej i KTP.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
57. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK (z zastrzeżeniem zapisu punktu 56 niniejszego Regulaminu).
58. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK i zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK uchwała nr 120/XVIII/2017 z dnia 6 marca 2017r. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
59. Traci moc regulamin Odznak Turystyki Pieszej, uchwalony przez ZG PTTK uchwałą nr 423/XVI/2009 z dnia 27.06.2009 roku.
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU OTP
WYKAZ MIEJSC I MIEJSCOWOŚCI PUNKTOWANYCH NA OTP
 
I. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
 • 20 punktów - Wrocław
 • 15 punktów - Bystrzyca Kłodzka, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Świdnica
 • 10 punktów - Bolesławiec, Duszniki-Zdrój, Głogów, Jawor, Lubań, Lwówek Śląski, Oleśnica, Trzebnica, Wałbrzych, Złotoryja
 • 5 punktów - Bardo, Błędne Skały, Bolków, Chełmsko Śląskie, Dzierżoniów, Góra, Gryfów Śląski, Henryków, Jaworzyna Śląska, Kamienna Góra, Krzeszów, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Legnickie Pole, Lubawka, Lubiąż, Lubin, Lubomierz, Międzylesie, Milicz, Niemcza, Nowa Ruda, Oława, Prochowice, Radków, Rogoźnica, Siedlęcin, Sobótka, Srebrna Góra, Strzegom, Strzelin, Syców, Szczeliniec Wielki, Szklarska Poręba, Środa Śląska, Świerzawa, Walim, Wambierzyce, Wleń, Wołów, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok
II. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
 • 20 punktów - Toruń
 • 15 punktów - Bydgoszcz, Chełmno, Grudziądz, Włocławek
 • 10 punktów - Biskupin, Brodnica, Inowrocław, Kruszwica, Strzelno
 • 5 punktów - Brześć Kujawski, Ciechocinek, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Jabłonowo Pomorskie, Kcynia, Kłóbka, Koronowo, Lipno, Mogilno, Nieszawa, Nowe nad Wisłą, Pakość, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Szubin, Świecie, Tuchola, Unisław, Wenecja, Żnin
III. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
 • 20 punktów - Lublin
 • 15 punktów - Chełm, Kazimierz Dolny, Zamość
 • 10 punktów - Biała Podlaska, Puławy
 • 5 punktów - Biłgoraj, Hrubieszów, Janów Lubelski, Janów Podlaski, Kock, Krasnobród, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Międzyrzec Podlaski, Nałęczów, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zwierzyniec
IV. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 • 20 punktów -
 • 15 punktów - Zielona Góra
 • 10 punktów - Bytom Odrzański, Gorzów Wielkopolski, Kożuchów, Łagów, Żagań, Żary
 • 5 punktów - Drzonów, Lubniewice, Lubsko, Międzyrzecz, Nowa Sól, Ochla, Ośno Lubuskie, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa
V. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 • 20 punktów -
 • 15 punktów - Łowicz, Łódź, Piotrków Trybunalski
 • 10 punktów - Łęczyca, Opoczno, Sieradz, Skierniewice, Sulejów-Podklasztorze, Wieluń
 • 5 punktów - Arkadia, Brzeziny, Drzewica, Łask, Nieborów, Oporów, Pabianice, Poddębice, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Tum koło Łęczycy, Uniejów, Warta, Witów, Zgierz, Złoczew
VI. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 • 20 punktów - Kraków
 • 15 punktów - Biecz, Tarnów
 • 10 punktów - Nowy Sącz, Ojców - Pieskowa Skała, Olkusz, Oświęcim, Stary Sącz, Wieliczka
 • 5 punktów - Alwernia, Bochnia, Chrzanów, Czorsztyn, Dobczyce, Gorlice, Igołomia, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Krościenko, Krynica, Krzeszowice, Lanckorona, Miechów, Mogilany, Niedzica, Niepołomice, Nowy Targ, Nowy Wiśnicz, Rabka, Sucha Beskidzka, Wadowice, Zakopane, Zubrzyca Górna
VII. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 • 20 punktów - Warszawa
 • 15 punktów - Płock, Pułtusk, Siedlce
 • 10 punktów - Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Szydłowiec
 • 5 punktów - Czerwińsk, Gostynin, Góra Kalwaria - Czersk, Granica koło Kampinosu, Iłża, Kozienice, Liw, Mińsk Mazowiecki, Mława, Modlin, Myszyniec, Nowe Miasto nad Pilicą, Nowy Dwór Mazowiecki, Opinogóra, Otwock, Pruszków, Przasnysz, Przysucha, Radziejowice, Sierpc, Sochaczew, Warka, Węgrów, Zwoleń, Żelazowa Wola, Żyrardów
VIII. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
 • 20 punktów -
 • 15 punktów - Brzeg, Nysa, Opole, Paczków
 • 10 punktów - Byczyna, Głogówek, Góra Św. Anny, Namysłów, Otmuchów
 • 5 punktów - Biała, Bierkowice koło Opola, Czarnowąsy, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kluczbork, Krapkowice, Leśnica, Moszna, Niemodlin, Prószków, Prudnik, Strzelce Opolskie, Ujazd
IX. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
 • 20 punktów -
 • 15 punktów - Jarosław, Przemyśl, Rzeszów
 • 10 punktów - Baranów Sandomierski, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok
 • 5 punktów - Bircza, Bóbrka, Czudec, Dubiecko, Dukla, Głogów Małopolski, Horyniec - Radruż, Iwonicz-Zdrój, Jasło, Kańczuga, Kolbuszowa, Krasiczyn, Lesko, Lubaczów, Mielec, Mrzygłód, Ropczyce, Sieniawa, Tarnobrzeg, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Zagórz
X. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
 • 20 punktów -
 • 15 punktów - Białystok,
 • 10 punktów - Białowieża, Bielsk Podlaski, Bohoniki, Ciechanowiec, Drohiczyn, Kruszyniany, Łomża, Suwałki, Tykocin
 • 5 punktów - Choroszcz, Hajnówka, Krynki, Nowogród nad Narwią, Sejny, Siemiatycze, Supraśl
XI. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
 • 20 punktów - Gdańsk
 • 15 punktów - Gdynia, Malbork, Słupsk,
 • 10 punktów - Chojnice, Kartuzy, Pelplin
 • 5 punktów - Bytów, Człuchów, Dzierzgoń, Gniew, Hel, Kluki, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Łeba, Puck, Smołdzino, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Wdzydze Kiszewskie, Wejherowo
XII. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
 • 20 punktów -
 • 15 punktów - Cieszyn, Częstochowa, Racibórz
 • 10 punktów - Bielsko-Biała, Gliwice, Katowice, Pszczyna, Tarnowskie Góry
 • 5 punktów - Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Istebna - Koniaków, Kłobuck, Koniecpol, Mikołów, Mysłowice, Ogrodzieniec-Podzamcze, Pilica, Pyskowice, Rybnik, Siewierz, Skoczów, Sławków, Sosnowiec, Szczekociny, Toszek, Tychy, Woźniki, Zabrze, Złoty Potok, Żarki, Żywiec
XIII. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • 20 punktów -
 • 15 punktów - Kielce, Sandomierz
 • 10 punktów - Chęciny, Jędrzejów, Opatów, Szydłów
 • 5 punktów - Busko-Zdrój, Chmielnik, Końskie, Krzemionki Opatowskie, Nowy Korczyn, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Staszów, Święty Krzyż, Tokarnia, Ujazd, Wąchock, Wiślica
XIV. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • 20 punktów -
 • 15 punktów - Elbląg, Frombork, Olsztyn
 • 10 punktów - Grunwald, Lidzbark Warmiński, Orneta, Pasłęk, Reszel
 • 5 punktów - Barczewo, Bartoszyce, Braniewo, Dobre Miasto, Działdowo, Ełk, Giżycko, Kadyny, Kętrzyn, Lubawa, Morąg, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Ostróda, Pieniężno, Szczytno, Węgorzewo
XV. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
 • 20 punktów - Poznań
 • 15 punktów - Gniezno, Kalisz
 • 10 punktów - Giecz, Gostyń, Konin, Kórnik, Krotoszyn, Leszno, Ostrów Lednicki, Piła, Rydzyna, Szamotuły
 • 5 punktów - Buk, Chodzież, Czarnków, Dziekanowice, Gołuchów, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kazimierz Biskupi, Kępno, Koło, Kościan, Koźmin, Lubiń, Międzychód, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Puszczykowo, Pyzdry, Racot, Rakoniewice, Rawicz, Rogalin, Sieraków, Słupca, Sulmierzyce, Szreniawa, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Włoszakowice, Wolsztyn, Września, Zbąszyń, Zduny, Złotów
XVI. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
 • 20 punktów - Szczecin
 • 15 punktów - Kołobrzeg, Koszalin, Stargard Szczeciński
 • 10 punktów - Chojna, Darłowo, Kamień Pomorski, Myślibórz, Trzebiatów
 • 5 punktów - Barlinek, Białogard, Cedynia, Choszczno, Drawno, Gryfice, Gryfino, Lipiany, Międzyzdroje, Moryń, Nowogard, Płoty, Połczyn-Zdrój, Pyrzyce, Recz, Sławno, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Tuczno, Wałcz, Wolin

Wykaz powyższy obowiązuje od 1 stycznia 2000 r.
Warszawa 12 grudnia 1999 r.

 
 
 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 144719 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=